Sign In

Kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai Nhiệm kỳ 2010 - 2015

12/07/2015

       Từ ngày Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh thành lập luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện tốt việc quản lý hoạt động thi hành án dân sự; đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng phát triển về chất lượng và số lượng; chế độ đãi ngộ đối với công chức đư­ợc quan tâm. Với 18 đảng viên trong chi bộ các cán bộ đảng viên luôn tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần thực hiện tốt công tác đảng.  
       Trong công tác lãnh chỉ đạo điều hành  ngay từ đầu nhiệm kỳ Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo THADS tỉnh và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS. Tham gia xây dựng Quy chế phối hợp công tác thi hành án hình sự, dân sự liên ngành giữa VKSND - TAND - CA -THADS tỉnh Lào Cai; phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Biên phòng, Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân, Hải quan, Công an tỉnh ban hành quy định phối hợp thực hiện giải quyết khiếu nại - tố cáo trong hoạt động tư pháp. Chi bộ thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc, quy chế kiểm tra.

       Công tác miễn, giảm thi hành án đ­ược tiến hành khẩn tr­ương, khách quan, chặt chẽ theo đúng quy định. Sự phối hợp  giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan Công an, Toà án và Viện Kiếm sát cùng cấp được thực hiện đồng bộ, có sự  thống nhất nhận thức các quy định pháp luật về miễn, giảm thi hành án. Kết quả giải quyết thi hành án từ năm 2012 đến năm 2014 toàn tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu do ngành dọc cấp trên giao.  

       Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời đảm bảo tính nghiêm minh, đúng pháp luật không có trường hợp khiếu nại kéo dài. Chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật ngay từ cơ sở, hạn chế mức tối đa những khiếu, nại tố cáo phức tạp mới phát sinh, khiếu nại vư­ợt cấp. Khi giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tăng cư­ờng đối thoại, chú trọng kỹ năng dân vận, giải quyết dứt điểm hoặc một b­ước cơ bản vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài. Tính đến thời điểm này không còn vụ việc khiếu nại, tố cáo nào chư­a đư­ợc giải quyết.
Công tác quản lý tài chính lý tài chính đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ công chức, đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động thi hành án dân sự, đồng thời đã tiết kiệm chi hành chính để bổ sung thu nhập cho công chức từ 1- 2 tháng lương theo hướng dẫn Nghị định 130/NĐ-CP.

       Chi bộ luôn triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn về công tác an ninh quốc phòng của Đảng và nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Chi bộ, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, của Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua hàng năm và theo đợt thi đua đặc biệt kịp thời tới toàn thể cán bộ đảng viên của Cục và các Chi cục nhằm động viên khuyến khích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổ chức sơ, tổng kết công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua. Từ năm 2012 đến 2015, các cá nhân và tập thể đã đạt được những thành tích như: 03 tập thể đạt cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư pháp, 03 chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, 05 tập thể được tặng bằng khen, 19 tập thể lao động xuất sắc, 29 tập thể lao động tiên tiến, 30 cá nhân được tặng bằng khen, 114 chiến sĩ thi đua cơ sở, 216 lao động tiên tiến.

       Chi bộ đã chỉ đạo quán triệt học tập các văn kiện, Chỉ thị, Nghị quyết, các chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ - Đảng viên trong Chi bộ. Xây dựng chương trình hành động sát thực với tình hình cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên trong cơ quan được học tập Nghị quyết TW4 và TW 5 của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XI. Thường xuyên nắm bắt theo dõi tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng viên. Chi bộ đã phối kết hợp với Chi bộ khu dân cư nơi Đảng viên cư trú theo dõi diễn biến tư tưởng của từng Đảng viên để có biện pháp uốn nắn kịp thời nhằm giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ triển khai kịp thời đến các Đảng viên và quần chúng tổ chức cho 100% cán bộ đảng viên học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đăng ký gương mẫu đi đầu theo Quy định 101 của Ban Bí thư TW và Quy định 08 của Tỉnh ủy Lào Cai.

       Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự thủ tục đảm bảo dân chủ, khách quan. Công tác đào tạo được tiếp tục quan tâm, hàng năm cử cán bộ đi đào tạo các lớp: bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành án, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ.

       Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với các tổ chức đoàn thể. Chi bộ đã quan tâm chỉ đạo, định hướng cho các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được kết quả đáng khích lệ, hàng năm các tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Luật gia, Hội chữ thập đỏ đều được công nhận là tổ chức trong sạch, vững mạnh,

       Công tác xây dựng tổ chức đảng đã thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp uỷ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Thường xuyên tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đảng viên. Thực hiện tốt quy định 76 về Đảng viên sinh hoạt nơi cơ trú và quy định về những điều đảng viên không được làm. Công tác đảng vụ được quan tâm chỉ đạo kịp thời, hàng năm hồ sơ đảng viên đều được bổ sung kịp thời, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định.

       Công tác tạo nguồn và phát triển Đảng viên đã được Chi bộ quan tâm kịp thời. Chi bộ và từng Đảng viên luôn giúp đỡ quần chúng rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần của Chỉ thị số 29 của Bộ chính trị, Chỉ thị số 08- CT/TU của Tỉnh uỷ Lào Cai, Nghị quyết của Đảng uỷ KCCQ tỉnh Lào Cai về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra của cấp uỷ  và UBKT đảng. Tiếp tục triển khai nghị quyết số 02- NQ/ĐU của Đảng uỷ KCCQ tỉnh Lào Cai khoá XX về “nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra của cấp uỷ và UBKT cơ sở”, chi bộ đã chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ. Qua quá trình thực hiện đã tạo được những chuyển biến tích cực, trong cấp uỷ đã nhận thức rõ vị trí vai trò của công tác kiểm tra và coi công tác kiểm tra là phương thức, chức năng lãnh đạo của đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay chi bộ đã tổ chức tự kiểm tra được 08 cuộc kiểm tra, giám sát về nghiệp vụ công tác đảng, thực hiện điều lệ đảng đối với các đảng viên, kiểm điểm những tồn tại yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở đơn vị, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, giáo dục cán bộ, đảng viên có ý thức tổ chức kỷ luật; 01 cuộc kiểm tra về chuyên đề “ thực hành tiết kiệm chống lãng phí” trong cuộc vận động học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Qua việc kiểm tra 100% Đảng viên trong chi bộ tham gia sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ. Về cơ bản  Đảng viên  được kiểm tra, giám sát đều chấp hành tốt chủ chương chính sách của Đảng - Pháp luật của nhà nước đảm bảo  nguyên tắc sinh hoạt Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân ở địa phương.

       Trong nhiệm kỳ chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước; chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể hoạt động tuân theo quy định pháp luật và đường lối của đảng; thường xuyên củng cố kiện toàn xây dựng tổ chức đảng, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ. Mỗi Đảng viên, cán bộ trong chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối của Đảng, thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lê Nin. Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên Chi bộ Cục Thi hành án dân sự hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Tổng cục Thi hành án dân sự giao, hiệu quả công tác THADS trong thời gian qua đã góp phần vào việc tăng cường pháp chế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Nguyễn Thị Thuận  -  Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: