Sign In

Trao đổi về nội dung biểu mẫu xác nhận kết quả thi hành án theo Thông tư số 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS

15/04/2016

       Điều 54 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 có quy định về xác nhận kết quả thi hành án như sau:

       Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự xác nhận kết quả thi hành án.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án.
Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định về xác nhận kết quả thi hành án như sau:

      2. Nội dung của văn bản xác nhận phải thể hiện rõ khoản nghĩa vụ theo bản án, quyết định, nghĩa vụ phải thi hành theo quyết định thi hành án và kết quả thi hành án cho đến thời điểm xác nhận…

       Để hướng dẫn thi hành cụ thể về việc xác nhận kết quả thi hành án dân sự quy định tại          Điều 54 Luật Thi hành án dân sự và khoản 2 Điều 37 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP nói trên, ngày 01 tháng 02 năm 2016 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự, theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 32 của Thông tư số 01/2016/TT-BTP và biểu mẫu số D12-THADS trong phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này (biểu mẫu về giấy xác nhận kết quả thi hành án).

       Qua nghiên cứu nội dung của biểu mẫu số D12-THADS và áp dụng vào thực tế thì thấy rằng phần nội dung xác nhận mới chỉ thể hiện việc xác nhận nghĩa vụ phải thi hành theo quyết định thi hành án và kết quả thi hành án cho đến thời điểm xác nhận, mà chưa thể hiện  khoản nghĩa vụ theo bản án, quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định về xác nhận kết quả thi hành án.

       Để áp dụng đúng và đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, đề nghị các cơ quan thi hành án dân sự cần xem xét bổ sung thêm nội dung khoản nghĩa vụ theo bản án, quyết định trong giấy xác nhận kết quả thi hành án khi cấp cho đương sự./.
                                                         
Kiều Cao Hạnh - Chi cục THADS huyện Bắc Hà

Các tin đã đưa ngày: