Sign In

Chi cục THADS thành phố Tân An đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

10/09/2021

Năm 2021, Chi cục THADS thành phố Tân An được Cục THADS tỉnh Long An giao nhiệm vụ phải hoàn thành chỉ trên 81,5% về việc và 38% về giá trị. Ngay từ đầu niên độ, Chi cục THADS Thành phố đã tích cực tham mưu Thường trực Thành ủy Tân An ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 03/12/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự năm 2021; tham mưu UBND Thành phố ban hành và triển khai Kế hoạch số 3526/KH-UBND ngày 22/10/2020 về việc tổ chức các đợt cao điểm tập trung THADS năm 2021; tham mưu UBND Thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo THADS Thành phố theo Quyết định số 4551/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND Thành phố; tham mưu UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 365/CT-UBND ngày 13/01/2021 về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn thành phố Tân An. Lãnh đạo Chi bộ, đơn vị đã lãnh, chỉ đạo Đảng viên, Chấp hành viên quyết liệt tổ chức thi hành án ngay từ đầu niên độ, tập trung giao tài sản bán đấu giá thành, cưỡng chế giao trả tài sản, kê biên xử lý bán đấu giá tài sản, tập trung giải quyết án tín dụng ngân hàng.
Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ đầu tháng 7 năm 2021 đến nay diễn biến phức tạp, yêu cầu giãn cách xã hội khi theo chỉ đạo của cấp trên là phải thực hiện nghiêm. Riêng các cơ quan, đơn vị ngoài việc phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước tình hình trên, Chi cục THADS Thành phố đã bố trí, sắp xếp cho CBCC và Người lao động làm việc đúng quy định, hợp lý; Chấp hành viên phối hợp tích cực với chính quyền địa phương vận động thi hành án bằng các hình thức phù hợp. Đặc biệt Chi cục THADS Thành phố đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Công văn số 4015/UBND-VP  27/8/2021 về việc nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn thành phố Tân An 02 tháng còn lại của năm 2021.
Kết quả thi hành án 11 tháng đã đạt tỷ lệ 77.14%/81.5% về việc(còn thiếu 4,36%) và đạt tỷ lệ 46.66%/48% về giá trị (còn thiếu 1.34%).
Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2021, Chi cục THADS cần thực hiện một số giải pháp thi hành án dân sự cụ thể phù hợp với điều kiện công tác, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:
- Chi cục trưởng chỉ đạo, kiểm tra từng Chấp hành viên trong việc phân loại án cho đúng với thực tế, điều kiện thi hành án.
- Tập trung hoàn tiền tạm ứng án phí 100% hồ sơ thi hành án.
- Chủ động phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương trong việc phối hợp thi hành án.
- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, ý thức công vụ đối với lãnh đạo, CBCC và người lao động trong đơn vị và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo và cùng với sự đồng lòng của tập thể đơn vị, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021./.


Theo Chi cục THADS thành phố Tân An, Long An

Các tin đã đưa ngày: