Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh học tập “Đạo đức, tư tưởng, phong cách” Hồ Chí Minh.

24/03/2017

Cục Thi hành án dân sự tỉnh học tập “Đạo đức, tư tưởng, phong cách” Hồ Chí Minh.
           Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU ngày 17/02/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 27/02/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh về triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2017 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.
           Sáng ngày 24/3/2017 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chính trị thực hiện chủ đề năm 2017 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan Cục.

                                     

          Sau khi được nghiên cứu và quán triệt các tài liệu tham khảo về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức”; “Về trách nhiệm thực thi công vụ”.
            Qua 09 ý kiến thảo luận tại Hội nghị và văn bản gửi về Ban tổ chức đã làm rõ sự cần thiết phải học tập và thực hiện việc nêu gương về đạo đức thực thi công vụ. Đặc biệt các ý kiến thảo luận đã làm rõ và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ đề năm 2017 đồng thời đã đưa ra các gương điển hình tiên tiến về chấp hành kỷ luật, rèn luyện đạo đức lối sống và thực thi công vụ để cán bộ, đảng viên, công chức trong Chi bộ, cơ quan học tập noi theo.

                            
           Phát biểu chỉ đạo hội nghị: đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối, Phó trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối cơ quan tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao việc tiếp thu và triển khai nghiêm túc hướng dẫn của Tỉnh ủy và kế hoạch của Đảng ủy khối. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Chi bộ đặc biệt là đồng chí Bí thư Chi bộ tiếp tục lãnh đạo Chi bộ và cơ quan thực hiện thành công chủ đề năm 2017 về “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu” góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu công tác năm 2017 và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
                                                                                                                              Tin bài: VP Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: