Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn: Hiệu quả từ phong trào thi đua chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19/7

08/07/2022
Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thị xã An Nhơn, Bình Định những năm gần đây phát sinh nhiều tranh chấp, số lượng án tăng cao, giá trị tài sản phải thi hành án tương đối lớn, nhiều vụ việc tranh chấp phức tạp, kéo dài liên quan đến các lĩnh vực nóng như: đất đai, kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng rất khó thi hành. Trước tình hình đó, để giải quyết đảm bảo đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án năm 2022, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/19946-19/7/2022), lãnh đạo Chi cục THADS thị xã An Nhơn đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS tại địa phương.

Tổ chức triển khai và đề ra các giải pháp thi hành án
Trước những áp lực công việc rất lớn, nhưng phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã An Nhơn đã kịp thời triển khai, quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ do Cục THADS tỉnh và Thị uỷ, UBND thị xã giao trong năm 2022; lãnh đạo đơn vị đã ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án cụ thể cho các Chấp hành viên, công chức trong đơn vị; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường để tổ chức thi hành án, nhất là các địa bàn trọng điểm, có số lượng án lớn, phức tạp; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS.
Bên cạnh triển khai nhiệm vụ, lãnh đạo đơn vị luôn đề ra nhiều giải pháp, trong đó rất coi trọng công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự, nhất là việc áp dụng các qui định của pháp luật trong thi hành án, không để xảy ra sai sót hoặc chậm tiến độ giải quyết. Để thực hiện tốt việc này, lãnh đạo Chi cục tiếp tục triển khai, quán triệt các qui định của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành đến công chức và người lao động, nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm tính chặt chẽ trong thi hành án; những vụ việc phức tạp, khó thi hành, đơn vị thường tổ chức trao đổi trong các cuộc họp chuyên môn, họp Hội đồng Chấp hành viên hoặc các cuộc họp liên ngành để tìm giải pháp tối ưu xử lý vụ việc. Thường xuyên rà soát và nắm chắc danh sách án của từng địa bàn, từng Chấp hành viên để phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND xã, phường tổ chức thi hành án dân sự, nhất là trong giai đoạn nước rút. Định kỳ yêu cầu chấp hành viên báo cáo các vụ việc đang tổ chức thi hành để theo dõi kết quả giải quyết, nhất là những vụ việc khó khăn, vướng mắc; theo dõi các vụ việc đã cho ý kiến, định kỳ hàng tuần, tháng yêu cầu Chấp hành viên, công chức báo cáo tiến độ, kết quả thi hành, qua đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Đối với những vụ việc có vướng mắc, khó thi hành, kịp thời tổ chức họp liên ngành trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự để chỉ đạo tổ chức thi hành án hoặc phối hợp với các ngành giải quyết, tháo gỡ kịp thời.
Giải quyết đạt và vượt chỉ tiêu trong đợt thi hành án cao điểm
Nhờ có các giải pháp đồng bộ, kịp thời nên trong 9 tháng đầu năm, mặc dù số lượng án thụ lý thi hành của đơn vị rất lớn: 1.109 việc, nhưng nhờ sự nổ lực của toàn đơn vị, đã tập trung giải quyết xong: 576/783 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 73,56% (vượt chỉ tiêu thi đua); số tiền phải thi hành tăng cao: 119.642.397.000đồng, đã giải quyết xong: 20.561.420.000đồng trên 42.203.839.000đ có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ: 48,72% (vượt chỉ tiêu đợt thi đua trên 15%). Cùng với đó, đơn vị đã tập trung xử lý xong nhiều tài sản đảm bảo thi hành án theo bản án của tòa án; giải quyết xong 02/02 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. Ngoài các giải pháp hiệu quả trong tổ chức thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã còn chú trọng các giải pháp liên quan đến công tác tổ chức bộ; thường xuyên thực hiện tốt các chính sách cán bộ, kịp thời khuyến khích, động viên công chức thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ hàng năm và cả giai đoạn 2021 -2026, qua đó cử đi đào tạo kịp thời; chú trọng và thực hiện đảm bảo đúng qui định về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp thực hiện tốt công tác liên ngành trong thi hành án dân sự.
Với kết quả đạt được trong đợt thi đua, mới đây Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã quyết định tặng Giấy khen cho tập thể và 01 cá nhân Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn, một trong 03 tập thể có thành tích xuất sắc, đạt kết quả thi hành án dân sự cao nhất trong phong trào thi đua đợt thi hành án cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống THADS.
Theo Lãnh đạo Chi cục THADS thị xã: Đạt được những kết quả nêu trên, chính là động lực, là những kinh nghiệm được rút ra từ phong trào thi đua, làm cơ sở để đề ra các giải pháp mới, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị tổ chức các đợt thi hành án mới tại các địa bàn xã, phường; thường xuyên hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ nhiêu, nhiệm vụ, về đích sớm trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.
Hoàng Việt