Thông cáo báo chí về Hội nghị quán triệt, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2015

23/04/2015
THADS là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, duy trì ổn định, trật tự kỷ cương xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế đất nước. Ngày 25-11-2014, Quốc hội Khóa XIII tại kỳ họp thứ 8 đã thông qua  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS (có hiệu lực từ ngày 1-7-2015). Đây là văn bản Luật quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cơ quan THADS thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của mình trong hoạt động tư pháp nói chung và quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án nói riêng. Ngày 15 tháng 01 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 55/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Ban, Bộ, Ngành, địa phương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, kết hợp với sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2015.


1. Để đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương trong quá trình triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật THADS, Hội nghị sẽ tập trung quán triệt những nội dung cơ bản sau: (1) Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS (ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Những điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; Vai trò của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trong công tác THADS; (2) Những nội dung cơ bản trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; (3) Kết quả rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật THADS hiện hành và việc triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS.

2. Hội nghị cũng sẽ sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2015, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả công tác 6 tháng cuối năm 2015. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2015, trước bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội của đất nước tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương triển khai đồng bộ các mặt công tác; các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác THADS, nhất là trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS theo Nghị quyết của Quốc hội. Nhờ đó, công tác THADS 6 tháng đầu năm 2015 đã đạt được những kết quả tích cực: Mặc dù số thụ lý mới tăng so với cùng kỳ năm 2014, đặc biệt là về tiền (tăng 43,4%), song các cơ quan THADS đã giải quyết xong số việc, tiền nhiều hơn (tăng 9.432 việc và tăng 2.626 tỷ 113 triệu 576 nghìn đồng) và đạt tỷ lệ cao hơn (tăng 1,78% về việc và 1,33% về tiền) cùng kỳ năm 2014; bộ máy, tổ chức của Hệ thống THADS tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn, nhất là tại các đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện bài bản, hiệu quả hơn; công tác xây dựng thể chế được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có nhiều tiến bộ; kỷ cương, kỷ luật được siết chặt và tăng cường từ Tổng cục đến Cục và Chi Cục. Các mặt công tác khác cũng được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ.

Trong 6 tháng cuối năm 2015, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội giao, trong đó, tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: (1) Tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ, kỹ năng quản lý, điều hành của Thủ trưởng các đơn vị, từ Tổng cục đến Cục, Chi cục theo hướng sâu sát, kiên quyết, rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; (2) Tập trung chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong toàn Hệ thống, từ Tổng cục đến Cục, Chi cục; tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng; (3) Chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các đợt thi hành án cao điểm, trong đó chú trọng thi hành dứt điểm vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; (4) Chỉ đạo các cơ quan THADS tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, trong đó cần chú trọng công tác tự kiểm tra, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả số vụ việc trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; (5) Chủ động phối hợp với các Bộ, Ngành ở Trung ương hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan THADS địa phương; tranh thủ sự ủng hộ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo THADS trong công tác THADS; (6) Tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động Thừa phát lại, chuẩn bị tốt cho việc tổng kết trong năm 2015, tiến tới xây dựng Luật Thừa phát lại; (7) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở, kho vật chứng theo Đề án của Chính phủ, nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu, phải đi thuê trụ sở làm việc, kho vật chứng; (8) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; thực hành nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp, chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV và Cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Văn phòng Tổng cục