Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục THADS

25/01/2017


Nhằm thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2017 đã được xác định trong Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội về công tác thi hành án năm 2016; Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác tư pháp; Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS; thực hiện Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), ngày 23/01/2017 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục thi hành án dân sự, trong đó đề ra các nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể, tiến độ thực hiện. Theo Kế hoạch đã được phê duyệt, năm 2017, Tổng cục tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt các mặt công tác gồm: công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công tác xây dựng văn bản, đề án; công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; công tác thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dựng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự, hành chính; công tác kế hoạch, tài chính; công tác văn phòng; công tác phòng chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính và một số công tác khác.
Trên cơ sở Kế hoạch công tác của Tổng cục đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt và chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Tổng cục xây dựng Kế hoạch công tác năm 2017 của đơn vị, bảo đảm thực hiện theo đúng Quy trình xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác hàng năm (ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-TCTHADS ngày 05/10/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự).
Nguyễn Thìn - VPTC
File đính kèm