Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2020 của Tổng cục THADS

26/01/2021

Ngày 25 tháng 01 năm 2021 Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-TCTHADS về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Chi tiết văn bản tại file đính kèm./.
File đính kèm