Công văn chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh covid-19

01/02/2021


Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 29/01/2021, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã ban hành Công văn số 407/TCTHADS-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung công việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh covid-19.

Chi tiết nội dung tại file đính kèm./.
File đính kèm