Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự

23/02/2021
Ngày 03/02/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Nhằm chỉ đạo tổ chức thực hiện và bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2021 theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2021. Kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể, rõ việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành, tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, thống nhất. Đảm bảo cơ chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có biện pháp giải quyết. 

Về nội dung, Kế hoạch gồm 9 nhóm nhiệm vụ lớn:
1. Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ
2. Hoàn thiện thể chế THADS, THAHC
3. Công tác tổ chức, cán bộ
4. Công tác kế hoạch, tài chính
5. Công tác thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS
6. Công tác văn phòng
7. Công tác phòng, chống tham nhũng
8. Cải cách hành chính
9. Công tác truyền thông báo chí, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện Quy chế dân chủ và công tác hợp tác quốc tế

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng giao Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS căn cứ vào Kế hoạch này, chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị, trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt, trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể đối với công chức, người lao động và tổ chức thực hiện Kế hoạch ngay sau khi được phê duyệt.

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục THADS thực hiện Kế hoạch này. Cục Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí bảo đảm để Tổng cục THADS thực hiện các nhiệm vụ được xác định từ ngân sách Nhà nước trong Kế hoạch.

Giao Văn phòng Tổng cục làm đầu mối, tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này./.