Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

25/06/2021
Thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội có những chuyển biến tích cực. Để đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Bộ Tư pháp có Công văn số 1992/BTP-BCĐ ngày 18/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Bố trí luân phiên 30% số lượng công chức và người lao động làm việc trực tuyến tại nhà cho đến khi có thông báo mới; Trong trường hợp cần huy động số người làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị vượt quá tỷ lệ 70% đề nghị báo cáo Tổng Cục trưởng để xin phê duyệt của Lãnh đạo Bộ.
2. Tiếp tục quán triệt nghiêm công chức và người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp; tuyệt đối không lơ là chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh.
Trên đây là yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục nghiêm túc thực hiện.
File đính kèm