Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

03/06/2021
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 1557/UBND-KGVX ngày 25/5/2021 về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu, gương mẫu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ nếu xảy ra sai phạm tại cơ quan đơn vị mình phụ trách; chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
2. Quản lý chặt chẽ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị:
Thực hiện nghiêm việc mỗi cơ quan, đơm vị bố trí luân phiên 50% công chức, viên chức người lao động làm việc trực tuyến tại nhà kể từ ngày 26/5/2021 cho đến khi có thông báo mới; đảm bảo công việc thông suốt, không gián đoạn. Trong trường hợp cần huy động số người làm việc tại trụ sở vượt quá tỷ lệ nêu trên phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.
Cán bộ,công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị di chuyển ra khỏi thành phố Hà Nội phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị, sau khi trở về phải báo cáo đơn vị, đồng thời thực hiện khai báo y tế theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 phải chủ động khai báo, báo cáo ngay Thủ trưởng đơn vị và trách nhiệm về thông tin khai báo; đồng thời, tuân thủ nghiêm quy định về cách ly y tế của chính quyền địa phương và làm việc trực tuyến tại nhà.
3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành; quán triệt, yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để thực hiện truy vết, khoanh vùng trong trường hợp cần thiết.
4. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Thông báo kết luận số 24/TB-BTP ngày 07/5/2021 của Bộ Tư pháp.