Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua trong hệ thống Thi hành án dân sự năm 2022

17/02/2022
Ngày 17/02/2022, Tổng cục THADS đã phát động phong trào thi đua trong hệ thống Thi hành án dân sự năm 2022 với chủ đề: “Toàn hệ thống THADS đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”có các nội dung chính sau đây:


Một là, Triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC. Trong đó bao gồm:
- Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực.
- Bảo đảm xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc THADS có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành lên Cổng, Trang thông tin THADS.
- Phấn đấu nâng cao chất lượng THADS, tỷ lệ thi hành xong trên 81,50% về việc và trên 40,10% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.
- Tiếp tục thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
- Kết quả thi hành án liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, các khoản thu cho ngân sách nhà nước đảm bảo đạt tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành cao hơn năm 2021.
- Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS, nhất là các vi phạm trong kê biên, thẩm định giá, đấu giá tài sản.
- Trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, cơ quan THADS cấp dưới.
- Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Hạn chế phát sinh vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động THADS; giải quyết dứt điểm các vụ việc bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính.
- Thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định buộc THAHC của Tòa án.
- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế về THADS, THAHC và pháp luật có liên quan để giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhất là các quy định liên quan đến việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu tại Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức THADS theo yêu cầu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản, thể chế nội bộ về công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, nâng ngạch, chuyển ngạch, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách cán bộ khác gắn với giai đoạn 2021-2026.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, nêu cao tinh thần phục vụ, cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
- Tập trung rà soát, xây dựng và triển khai các đề án, dự án đầu tư nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất cho các cơ quan THADS, nhất là trụ sở làm việc và kho vật chứng. Quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản, đầu tư công đúng pháp luật và hiệu quả.
- Đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kết hợp phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 trong quá trình triển khai thực hiện công tác THADS, theo dõi THAHC.
Hai là, Bên cạnh việc đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thì các phong trào thi đua khác cũng cần được đẩy mạnh:
- Các phong trào thi đua do hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS phát động
- Tiếp tục quán triệt, xác định các giải pháp phù hợp, đẩy mạnh tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,… gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của Bộ Tư pháp, hệ thống THADS và của từng cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới.
- Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Tổ chức tổng kết, đánh giá, đúc rút bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 để nhân rộng các mô hình điển hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả phong trào thi đua trong giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục tổ chức học tập và thực hiện nghiêm túc 05 nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BT ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đặc biệt thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1577/QĐ-BT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chuẩn mực đạo đức chấp hành viên.
- Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”
- Tổ chức sơ kết, đánh giá, đúc rút bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai phong trào thi đua trong thời gian qua, nhân rộng các mô hình điển hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện phong trào thi đua với các giải pháp cụ thể, thiết thực, thích ứng, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới. Trọng tâm là đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trung thành với Nhà nước; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân là nhân tố quan trọng góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời khơi dậy niềm tin, khát vọng cống hiến, tài năng, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trong toàn  hệ thống THADS.
- Các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS phát động: Căn cứ vào tình hình thực tiễn, nhiệm vụ trong từng giai đoạn, thời điểm cụ thể, Bộ, ngành Tư pháp, Tổng cục THADS sẽ phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề cổ vũ, động viên công chức, viên chức, người lao động thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc thù, các cơ quan, đơn vị chủ động phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua nội bộ phù hợp; thi đua xây dựng, hoàn thiện thể chế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... đặc biệt là gắn với thi đua thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, với yêu cầu sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.
- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo tại địa phương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, thường xuyên chăm lo, giúp đỡ công chức, người lao động trong Hệ thống và đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Để đạt được các nội dung, nhiệm vụ nêu trên, hệ thống Thi hành án dân sự xác định và quyết tâm thực hiện tốt một số giải pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua:
Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, làm cho thi đua trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, việc làm thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Chủ động rà soát, góp ý xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng của Ngành Tư pháp, quy định của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặc thù, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, đặc biệt là sau khi Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua.
Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, với hình thức phong phú, đa dạng, thực chất, chống mọi biểu hiện hình thức và chạy theo thành tích trong tổ chức phong trào thi đua; tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua; đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực công tác THADS, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, về đích sớm các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị, của hệ thống trong năm 2022. Thông qua các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo quy định.
Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, gắn với công tác truyền thông nhằm lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hình ảnh, vị thế của hệ thống THADS trong nhân dân và toàn xã hội. Các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng và phát hiện các nhân tố, điển hình mới trong từng năm, gắn với giai đoạn 2021-2025, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện tốt cả 04 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân rộng điển hình tiên tiến.
Nỗ lực nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các nhân tố, điển hình mới. Chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các nhân tố, điển hình mới; khen thưởng công chức, viên chức, người lao động trực tiếp; khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, kịp thời động viên, nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn hệ thống THADS;kịp thời phát hiện, có biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và từng thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, chính sách khen thưởng; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.
Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng của hệ thống THADS theo quy định, đáp ứng tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến chuyển đổi số trong quản lý về công tác thi đua, khen thưởng.
Kế hoạch được tập trung triển khai thực hiện 02 đợt thi đua cao điểm như sau:
- Đợt thi đua thứ nhất: Thời gian từ đầu năm đến 30/6/2022, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-30/2/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2022). Tổ chức sơ kết cùng với sơ kết công tác THADS 06 tháng đầu năm 2022 và biểu dương, khen thưởng đợt thi đua cao điểm nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống THADS.
- Đợt thi đua thứ hai: Thời gian từ 01/7/2022 đến kết thúc năm 2022, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945–02/9/2022); chào mừng 41 năm tái lập Bộ Tư pháp (7/1981-7/2022), 77 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945–28/8/2022),... Tổ chức tổng kết cùng với tổng kết công tác tư pháp năm 2022.
Thanh Hà
File đính kèm