Quyết định công bố cập nhật hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng cục Thi hành án dân sự

17/02/2022
Ngày 14/2/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Quyết định về việc công bố cập nhật hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng cục Thi hành án dân sự.


Tập thể công chức, người lao động Tổng cục phấn đấu thực hiện các mục tiêu:
1. Không có bất kỳ trường hợp sai sót trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
2. Tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tăng cường phối hợp trong xử lý công việc; đảm bảo 100% hồ sơ, tài liệu được kiểm soát theo đúng trình tự; thực hiện đúng các quy chế, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu, áp dụng cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính.
3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 100% công chức, người lao động tham gia sử dụng thành thạo nhằm phục vụ công tác chuyên môn; thường xuyên khai thác thông tin, chuyển nhận và xử lý văn bản, hồ sơ công việc qua môi trường điện tử.
4. Phấn đấu 100% công chức, người lao động gìn giữ phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị vững vàng; thái độ nhiệt tình, trách nhiệm trong giải quyết công việc; tuyệt đối không gây sách nhiễu, phiền hà với người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.