Tổng cục Thi hành án dân sự ký Quyết định ban hành Quy chế biểu mẫu về phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự

02/03/2022
Ngày 28/02/2022, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-TCTHADS ban hành Quy chế mẫu về phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên cơ quan THADS.


Quy chế mẫu này được ban hành nhằmbảo đảm các nguyên tắc trong phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên như: bảo đảm công bằng, dân chủ, khách quan, khoa học, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; phù hợp với vị trí công việc, ngạch chức danh Chấp hành viên đang giữ và nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên; bảo đảm việc phân công đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng thời điểm; bảo đảm khả năng hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định tại các văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn; và việc phân công phải đi đôi với kiểm tra, giám sát và báo cáo phản hồi kết quả.
Việc ban hành Quy chế mẫu về phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên sẽ khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất về tiêu chíáp dụng trong việc phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên của các cơ quan THADS và từngđưa công tác phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành được thực hiện một cách bài bản, khoa học, đi vào nề nếp, qua đó nâng cao hiệu quả của công tác THADS trong thời gian tới.
 Nội dung của Quy chế mẫu về phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên cơ quan THADS, bao gồm: (1) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; (2) Nguyên tắc phân công; (3) Trách nhiệm của người phân công; (4) Quyết định phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên; (5) Định mức thực hiện nhiệm vụ Chấp hành viên đối với Chấp hành viên giữ chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác khác; (6) Tiêu chí phân công thực hiện nhiệm vụ đối với Chấp hành viên theo địa bàn.
Nội dung cụ thể của Quyết định số 144/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADSban hành Quy chế mẫu về phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên cơ quan.