Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động của Bộ Tư pháp hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

24/06/2022
Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam), ngày 24/6/2022 Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch số 1847/KH-TCTHADS triển khai thực hiện các hoạt động của Bộ Tư pháp hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm tự nghiên cứu, học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của công chức, người lao động trong toàn Hệ thống THADS, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC).


Với chủ đề “Ngành Tư pháp đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Kế hoạch bao gồm một số nội dung chính như sau:
Một là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác THADS, theo dõi THAHC như: Luật THADS, Luật THADS sửa đổi bổ sung một số điều năm 2014, 2021; Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS; Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022 - 2026; và các văn bản khác có liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp.
Hai là, đánh giá tình hình lồng ghép hoạt động PBGDPL trong việc thi hành pháp luật về THADS, theo dõi THAHC; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL trong thời gian tới; tổ chức thực hiện PBGDPL về lĩnh vực THADS hướng mạnh về cơ sở, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và đoàn thể theo mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hiệu quả, thiết thực gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hướng tới nhóm đối tượng đặc biệt để tất cả người dân đều được tham gia học tập, tìm hiểu pháp luật.
Ba là, tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam theo hướng kết hợp giữa PBGDPL và xây dựng, thi hành  pháp luật THADS, theo dõi thi hành án hành chính phù hợp với từng đối tượng. Trong đó coi người dân là trung tâm, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị tại địa phương và yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL.
Bốn là, triển khai tham gia các cuộc thi về pháp luật do Bộ Tư pháp và địa phương tổ chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông, báo chí để thông tin, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý trong việc PBGDPL về THADS, theo dõi THAHC đặc biệt trong việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Năm là, đăng tải các bài viết, hình ảnh về hoạt động PBGDPL tại đơn vị, những gương điển hình tiên tiến trong hoạt động PBGDPL; các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật Việt Nam; tổ chức treo pano, áp phích, banner, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam tại đơn vị.
Lê Văn Trí – Văn phòng TCTHADS
File đính kèm