Yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra thi hành án dân sự

19/08/2022
Qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các cơ quan THADS, trong thời gian qua, đã phát hiện một số Chấp hành viên có những vi phạm về trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án, cá biệt có Chấp hành viên đã chiếm đoạt tiền thi hành án của cá nhân, tổ chức. Những sai phạm này làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác và ảnh hưởng uy tín của hệ thống THADS, có nguy cơ dẫn đến trách nhiệm bồi thường rất lớn của Nhà nước.


Để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, ngày 16/8/2022 Tổng cục THADS đã ban hành Công văn số 2410/TCTHADS-GQKNTC yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các nội dung cụ thể sau:
1. Chỉ đạo Chấp hành viên của Cục và các Chi cục THADS trực thuộc thực hiện nghiêm, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành án, đặc biệt trong quá trình kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá và thu tiền bán tài sản, tiền thi hành án;
2. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra để sớm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra, bảo đảm 100% hồ sơ thi hành án phải được kiểm tra tại đơn vị; chỉ đạo, theo dõi công tác kiểm tra, tự kiểm tra của Chấp hành viên và các Chi cục THADS trực thuộc, đặc biệt đối với các hồ sơ thi hành án có giá trị lớn và các hồ sơ bán đấu giá; kết luận và chỉ đạo các Chi cục THADS trên địa bàn đánh giá, làm rõ các tồn tại, sai phạm tại các hồ sơ thi hành án; khắc phục và chỉ đạo các Chi cục trưởng Chi cục THADS khắc phục  các vi phạm, thiếu sót phát hiện trong quá trình kiểm tra, tự kiểm tra.
Lê Anh