Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

28/12/2022
Ngày 22/12/2022, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã ký Quyết định số 2512/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân.
 


Kế hoạch nêu trên của Bộ Tư pháp xác định mục đích nhằm triển khai toàn diện, thống nhất và hiệu quả các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp Quốc hội tại Văn bản số 1211/UBTP15 ngày 30/9/2022 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6996/VPCP-V.I ngày 17/10/2022 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục giúp Chính phủ triển khai có hiệu quả Luật tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP trong hệ thống hành chính nhà nước, bảo đảm việc chấp hành nghiêm nghĩa vụ tham gia tố tụng và chấp hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành của các cơ quan hành chính nhà nước và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước. Để đạt được các mục đích nêu trên, Kế hoạch của Bộ Tư pháp đã xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; các nhiệm vụ đề ra bảo đảm tính khả thi và bám sát kiến nghị của Ủy ban Tư pháp cũng như nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.
 
Các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch bao gồm các nội dung cụ thể như sau:
 
- Tăng cường quán triệt, chỉ đạo chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính
 
+ Ban hành văn bản của Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật tố tụng hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm công vụ của đội ngũ công chức trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, cũng như có biện pháp tổ chức thi hành dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực nhưng chưa được thi hành.
 
+ Các cơ quan thi hành án dân sự địa phương được giao nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân công tác quản lý thi hành án hành chính trên địa bàn chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tiếp tục triển khai thi hành nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
 
- Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính của các cơ quan thi hành án dân sự
 
+ Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự.
 
+ Theo dõi thi hành 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 được Tòa án chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự.
 
+ Hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính.
 
+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng, nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành án hành chính.
 
- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tham mưu xử lý trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính; Tham mưu Thủ tướng Chính phủ giải pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật tồn đọng từ năm 2018 đến nay
 
+ Tổ chức các buổi làm việc trực tuyến với Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đôn đốc, có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án hành chính.
 
+ Theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
 
+ Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, tập trung vào các địa phương có số lượng lớn các bản án hành chính phải thi hành hoặc còn tồn đọng, dư luận xã hội quan tâm.
 
+ Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức trong việc để tồn đọng 59 bản án hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6996/VPCP-V.I ngày 17/10/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
 
- Tổng hợp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
 
+ Tổng hợp kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
 
+ Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao trong việc tổng kết thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
 
+ Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật tố tụng hành chính.
 
+ Đề xuất, kiến nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.
 
Ngoài ra, nội dung của Kế hoạch cũng còn bao gồm các nhiệm vụ khác như nội dung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
 
Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện, tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể được giao tại Kế hoạch này, bảo đảm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính trong việc thực hiện Kế hoạch.
 
Tổng cục Thi hành án dân sự là đơn vị được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.
Nguyễn Thanh Nam, Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự
File đính kèm