Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022

06/01/2023
Ngày 05/01/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có văn bản đề nghị Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng (đối với các nội dung có liên quan) triển khai thực hiện các công việc sau:
 


- Thông báo công khai Công văn này và Quyết định số 2606/QĐ-BTP ngày 30/12/2022 trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để các công chức, sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được biết và đăng ký dự thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp.
 
- Quán triệt đến tất cả các trường hợp đăng ký dự thi về việc sẽ bị xử lý nghiêm nếu có biểu hiện gian dối, không trung thực trong kỳ thi. Đồng thời thông tin ngay tới Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Tổng cục về các dấu hiệu không bình thường trong kỳ thi tuyển chấp hành viên sơ cấp (nếu có).
 
- Tiến hành rà soát, sơ tuyển các trường hợp đăng ký dự thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp theo trình tự, thủ tục và các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định[1] và Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 2606/QĐ-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
 
- Yêu cầu các công chức, sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam đủ điều kiện đăng ký dự thi nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp theo hướng dẫn tại Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022.
 
- Danh sách và hồ sơ đăng ký dự thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp đã được sơ tuyển đề nghị gửi về Tổng cục THADS (qua Vụ Tổ chức cán bộ), trước ngày 20/01/2023 (kèm theo văn bản điện tử về địa chỉ email của công chức phụ trách địa bàn). Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của các hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sau thời hạn trên, đơn vị nào không gửi danh sách và hồ sơ đăng ký dự thi, coi như đơn vị đó không có nhu cầu dự thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022.
 
- Về việc công chức công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kiểm tra & giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng Tài chính - Kế toán, Văn phòng thuộc Cục THADS tham gia dự thi chấp hành viên sơ cấp, ngày 05/10/2018, Tổng cục THADS đã có Công văn số 3746/TCTHADS-TCCB chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí công chức làm việc tại Cục THADS, trong đó điểm 2 của Công văn có nội dung: “Sắp xếp lại vị trí công chức tại các Phòng chuyên môn thuộc Cục theo hướng không bố trí Chấp hành viên làm việc tại Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kiểm tra & giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng Tài chính - Kế toán, Văn phòng Cục…”, do đó công chức tại các đơn vị trên nếu tham dự kỳ thi tuyển chấp hành viên sơ cấp năm 2022 phải đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn và cam kết tại Đơn đăng ký thi sau khi trúng tuyển sẽ thực hiện nghiêm sự bố trí, sắp xếp của Cục trưởng Cục THADS theo đúng chỉ đạo của Tổng cục tại Công văn số 3746/TCTHADS-TCCB ngày 05/10/2018 và Cục trưởng Cục THADS chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng nếu không thực hiện đúng.
 
- Về chỉ tiêu thi tuyển chấp hành viên sơ cấp năm 2022 đối với các cơ quan thi hành án dân sự
Căn cứ tỷ lệ chấp hành viên tại Quyết định số 2130/QĐ-BTP ngày 28/10/2022, số biên chế được giao năm 2022 và báo cáo của Cục THADS về số lượng chấp hành viên hiện có của đơn vị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã quyết định giao chỉ tiêu thi tuyển chấp hành viên sơ cấp năm 2022 (Danh sách kèm theo Kế hoạch thi).
 
Việc xác định nguyên tắc cạnh tranh được thực hiện theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự, cụ thể: những người trúng tuyển sẽ được xác định theo thứ tự từ người có tổng số điểm cao nhất cho đến hết chỉ tiêu thi tuyển được giao của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Việc thực hiện nguyên tắc cạnh tranh hoặc không cạnh tranh đối với thi tuyển Chấp hành viên trong quân đội do Bộ Quốc phòng quy định.
 
(Quyết định số 2606/QĐ-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022 được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục THADS).
 

[1] tại Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018, 2022);  Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung ngày 17/3/2020); Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức THADS (sửa đổi, bổ sung ngày 28/12/2018; bãi bỏ một số điều ngày 14/10/2021); Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành THADS (sửa đổi, bổ sung ngày 28/12/2020; bãi bỏ một số điều ngày 14/10/2021)