Đôn đốc, thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán

02/02/2023
Qua tổng hợp tình hình đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, toàn Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 04/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão và văn bản chỉ đạo của các cấp, các đơn vị thuộc Tổng cục và cơ quan THADS địa phương đã tổ chức cho công chức, người lao động đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả; một số cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, chăm lo, động viên tinh thần và vật chất cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn...


Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS biểu dương tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Hệ thống và chúc mừng toàn Hệ thống đón năm mới theo đúng phương châm “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

 
1. Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 tới các đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác năm 2023 theo Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2426/QĐ-BTP ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch công tác năm 2023 của cơ quan, đơn vị.
 
 2. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật công vụ; tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc sau Tết bảo đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là những vụ việc còn tồn đọng hoặc chậm tiến độ do nghỉ Tết; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
 
 3. Không tổ chức du xuân, tiệc tùng trong thời gian làm việc trong những ngày đầu xuân, nhất là uống rượu bia, sử dụng xe ô tô, tài sản công cho các hoạt động du xuân, liên hoan, thăm hỏi.., dành thời gian tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác.
 
4. Trong thời gian chưa thực hiện việc tác nghiệp, cưỡng chế theo quy định, tập trung công tác tự kiểm tra, rà soát hồ sơ để đảm bảo quy trình, thủ tục phục vụ cho hoạt động tác nghiệp ngay sau khi kết thúc thời gian luật định.
 
5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng về các vi phạm xảy ra.
 
Trên đây là chỉ đạo của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện./.