Tổng cục THADS đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới ” trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2023 -2025

01/02/2023
Ngày 31/01/2023, Tổng cục THADS đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới ” trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2023 -2025, có các nội dung chính sau đây:
 


Một là: Tiếp tục tuyên truyền phổ biến tới công chức, người lao động các cơ quan THADS về quan điểm, chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước tại Kết luận số 54 – KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí Quốc gia xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, găn với tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo tinh thần Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 41/QĐ-BTP ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023-2025.
 
Hai là: Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp THADS đối với các trường hợp liên quan đến người được thi hành án, người phải thi hành án ở khu vực nông thôn, nhằm tạo sự đột phá trong công tác THADS; bảo đảm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Bộ Tư pháp; ra Quyết định đúng thời hạn đối với bản án, quyết định của Tòa án về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; phân loại chính xác việc, tiền có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành; khắc phục thiếu sót về trình tự, thủ tục trong THADS, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong THADS.
 
Ba là: Lồng ghép việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mớivới việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, bảo đảm tính khả thi, liên tục, thường xuyên và hiệu quả. Tập trung phổ biến, quán triệt cho công chức, người lao động biết về các nội dung của phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan tới nhân dân khu vực nông thôn để nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác THADS.
 
Bốn là: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS tại các khu vực nông thôn gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động của công chức, đảng viên trong việc tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực và sức đóng góp của công chức, người lao động trong toàn hệ thống để hỗ trợ nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất cho người dân ở nông thôn, nhất là những vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.
 
Năm là: Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức, Chấp hành viên, luôn gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, trung thực, tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người được thi hành án, người phải thi hành án và thái độ của nhân dân khu vực nông thôn đối với công tác THADS, từ đó, có biện pháp tổ chức thi hành án thích hợp, đảm bảo thấu tình đạt lý, giữ được truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư ở nông thôn.
 
Sáu là: Phấn đấu mỗi địa phương nhận ít nhất 01 xã trở lên để tham gia giúp đỡ xây dựng nông thôn;
 
Bảy là: Toàn hệ thống THADS phấn đấu hỗ trợ 15 hộ nghèo làm nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương.
 
- Nội dung kế hoạch đưa ra các hình thức thực hiện phong trào thi đua thông qua các hoạt động đó là:
 
+ Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật;
 
+ Hỗ trợ về điều kiện làm việc cho Uỷ ban nhân dân xã hoặc Khu phố/Thôn/Tổ/ Bản dân cư;
 
+ Trao quà và học bổng, giúp học sinh nghèo vượt khó;
 
+ Quyên góp, ủng hộ về tiền, hiện vật, cây, con giống;
 
+ Hỗ trợ xây dựng tủ sách pháp luật;
 
+ Nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, phụng dưỡng người già cô đơn, trẻ em tàn tật, ủng hộ, giúp đỡ gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
 
+ Khuyến khích các đơn vị đóng góp ngày công tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn;
 
+ Tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ do địa phương tổ chức quyên góp, ủng hộ;
 
+ Ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương.
 
Ngoài ra, nội dung kế hoạch cũng đề ra các giải pháp để đẩy mạnh phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, cụ thể như sau:
 
+ Tiếp tục nhân rộng các mô hình và cách làm hay đã được các đơn vị triển khai có hiệu quả tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý; tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức phong trào và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị trong triển khai các mô hình và cách làm hay.
 
+ Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chọn giúp đỡ ít nhất 01 xã  tại địa phương, đồng thời chỉ đạo các Chi cục tham gia giúp đỡ các xã trong phong trào xây dựng nông thôn mới; thường xuyên giữ mối liên hệ với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương. Định kỳ, bố trí cán bộ trực tiếp đến địa phương được chọn làm điểm để nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện phong trào thi đua. Chú ý lồng ghép phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức, góp phần xây dựng nông thôn mới" với các nhiệm vụ chuyên môn. Lựa chọn những địa phương có các vụ việc tồn đọng, phức tạp, có ảnh hưởng đến quan hệ dòng họ, sắc tộc, thôn, bản... tập trung trí tuệ, sức lực và vật chất của đơn vị để giải quyết dứt điểm các vụ việc này, góp phần xây dựng và ổn định an ninh nông thôn.
 
+ Các Chi cục THADS tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội để triển khai thực hiện phong trào "Ngành Tư pháp chung sức, góp phần xây dựng nông thôn mới". Tuyên truyền, vận động những người được thi hành án, người phải thi hành án hoặc những người được đặc xá, đã mãn hạn tù, là đối tượng đang phải THADS trở về địa phương sinh sống thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, sớm hoà nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân tại khu vực nông thôn.
 
+ Công chức, Chấp hành viên các cơ quan THADS tiếp tục nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng các tiêu chí có liên quan đến lĩnh vực thi hành án. Đề xuất hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời tham gia thực hiện tốt các quy định về xây dựng nông thôn mới.
 
+ Hàng năm đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua cùng với tổng kết phong trào thi đua hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị; năm 2025 các cơ quan THADS tổ chức tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua; xét khen thưởng theo thẩm quyền, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
Thanh Hà