Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2023

01/02/2023
Ngày 29/12/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 1460/QĐ-TCTHADS về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2023.