Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện quy định về ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản thi hành án

08/08/2023
Ngày 07/8/2023 Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ký ban hành Công văn số 2839/TCTHADS-NV1 về việc chấn chỉnh thực hiện quy định về ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản thi hành án với các nội dung sau:


Ngày 11/01/2022, tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung 09 Luật, trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 55, 56, 57 Luật Thi hành án dân sự (THADS) về ủy thác thi hành án (UTTHA) và bổ sung cơ chế ủy thác xử lý tài sản (UTXLTS). Sau hơn một năm triển khai thi hành, nhìn chung các cơ quan THADS đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định trên; góp phần tháo gỡ vướng mắc trong việc xử lý tài sản của người phải thi hành án ở nhiều nơi, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án, nhất là các vụ việc liên quan đến kinh tế, tham nhũng, các vụ việc tín dụng, ngân hàng...
 Tuy nhiên, qua theo dõi, tổng hợp cho thấy nhận thức về việc thực hiện cơ chế UTTHA, UTXLTS còn hạn chế; một số cơ quan THADS, Chấp hành viên còn lúng túng, áp dụng các quy định trên chưa đầy đủ, chính xác; phối hợp giữa cơ quan ủy thác và cơ quan nhận ủy thác chưa được chặt chẽ, kịp thời; đặc biệt có tình trạng cơ quan nhận ủy thác thiếu chủ động, tích cực trong xử lý, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; còn tâm lý coi việc xử lý tài sản ủy thác là “làm hộ” cơ quan ủy thác, ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả chung của toàn hệ thống.
Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn nữa các quy định về UTTHA, UTXLTS trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả THADS nói chung, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo cơ quan THADS, Chấp hành viên trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về UTTHA, UTXLTS, Công văn số 706/THADS-NV1 ngày 10/3/2022, Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan THADS; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Chấp hành viên trong việc thực hiện các quy định trên; phối hợp chặt chẽ, linh hoạt trong quá trình xử lý tài sản ủy thác.
2. Thực hiện tốt các quy định về UTTHA; cơ quan ủy thác và nhận ủy thác phối hợp chặt chẽ trong việc giao, nhận hồ sơ; cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung vụ việc, tài sản ủy thác, người phải thi hành án; tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm, áp dụng pháp luật không chính xác; kịp thời gửi thông báo nhận UTTHA theo quy định…
3. Đối với UTXLTS:
3.1. Yêu cầu cơ quan THADS UTXLTS:
Thực hiện việc ủy thác khi có đủ căn cứ theo quy định pháp luật; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho cơ quan THADS nhận ủy thác; chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Chấp hành viên, cơ quan THADS nhận ủy thác trong quá trình xử lý tài sản;
- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả xử lý tài sản của vụ việc; thông báo ngay bằng văn bản, hình thức khác phù hợp, linh hoạt cho cơ quan THADS nhận ủy thác; kịp thời đề nghị dừng xử lý tài sản trong trương hợp đã thi hành đủ số tiền phải thi hành án và chi phí thi hành án theo quy định.
3.2. Yêu cầu cơ quan THADS nhận UTXLTS:
- Nhận thức rõ, đầy đủ trách nhiệm trong việc xử lý tài sản nhận ủy thác; chủ động, kịp thời xử lý (kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá…) tài sản theo quy định; không để chậm, ảnh hưởng đến kết quả xử lý tài sản; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, chậm tổ chức thi hành án.
- Thông báo kịp thời kết quả thẩm định giá, thời điểm bán đấu giá, kết quả bán đấu giá tài sản cho cơ quan THADS đã ủy thác; quản lý chặt chẽ và chuyển đầy đủ số tiền thu được cho cơ quan THADS đã ủy thác theo quy định; phối hợp tốt với cơ quan THADS ủy thác để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.
Nhận được Công văn này, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS nghiêm túc triển khai thực hiện./.
(Lưu ý: Kết quả xử lý tài sản nhận ủy thác không được tính vào kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ cho đến thời điểm Thông tư thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BTP được ban hành và có hiệu lực pháp luật, tuy nhiên sẽ được xem xét là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm).