Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Thông báo số 46/TB-TCTHADS về việc về việc bổ sung danh sách tổ chức thẩm định giá đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật để cơ quan Thi hành án dân sự lựa chọn trong quá trình tổ chức THADS

20/02/2024


Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;
Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-THADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án.
Trên cơ sở đề nghị của một số Cục THADS, Tổng cục THADS thông báo danh sách bổ sung 05 (năm) tổ chức thẩm định giá đáp ứng điều kiện theo quy định để thực hiện Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản trong thi hành án dân sự (có danh sách kèm theo). Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Phú Yên, Hải Phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đề nghị bổ sung danh sách nêu trên.
Trong quá trình tổ chức THADS, các cơ quan THADS và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Luật THADS, Luật Giá và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.
File đính kèm