Tổng cục THADS ban hành Công văn số 673/TCTHADS-TCCB ngày 23/02/2024 triển khai thực hiện Quy định số 135-QĐ/BCSĐ ngày 20/10/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về luân chuyển công chức, viên chức và điều động công chức của Bộ Tư pháp

26/02/2024


Ngày 20/10/2023, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Quy định số 135-QĐ/BCSĐ về luân chuyển công chức, viên chức và điều động công chức của Bộ Tư pháp (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký). Quy định này quy định về quan điểm, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trách nhiệm, kế hoạch, quy trình luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động công chức của Bộ Tư pháp.
Để triển khai thực hiện thống nhất Quy định 135-QĐ/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, tiếp tục nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác luân chuyển, điều động đối với công chức, viên chức trong toàn hệ thống Thi hành án dân sự, ngày 23/02/2024, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 673/TCTHADS-TCCB đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung:
1. Phối hợp với cấp ủy tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác luân chuyển, điều động cán bộ và nội dung của Quy định 135-QĐ/BCSĐ đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.
2. Áp dụng trực tiếp, thực hiện việc luân chuyển, điều động công chức, viên chức đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng thẩm quyền, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo Quy định 135-QĐ/BCSĐ cho đến khi Bộ Tư pháp có quy định mới.
                                                                               Trần Thị Thùy Linh, Vụ Tổ chức cán bộ