Triển khai Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS

08/03/2024


Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS và thực hiện yêu cầu của Ủy ban kiểm tra Trung ương tại Công văn số 3872-CV/UBKTTW ngày 05/12/2023 của Ủy ban kiểm tra Trung ương sau khi tổ chức kiểm tra tại một số cơ quan THADS, ngày 11/01/2024, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS. Ngày 18/01/2024, Tổng cục THADS đã có Công văn số 260/TCTHADS-GQKNTC yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện triển khai các nhiệm vụ.
Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Công văn số 693
Tình hình triển khai và kết quả thực hiện của Tổng cục THADS:
Xác định ý nghĩa quan trọng của công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong việc phòng ngừa, phát hiện vi phạm, tiêu cực, tham nhũng về THADS, ngay sau khi Công văn 693-CV/BCSĐ được ban hành, Đảng ủy Tổng cục THADS đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa vào Chương trình công tác năm, nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục.
Tổng cục THADS đã quán triệt, triển khai quyết liệt, đầy đủ, toàn diện các nội dung, yêu cầu của Ban cán sự đảng Bộ tại Công văn số 260/TCTHADS-GQKNTC ngày 18/01/2024 và một số văn bản, thông báo kết luận của Tổng cục với nội dung:
- Chỉ đạo Cục THADS địa phương THADS tổ chức kiểm tra toàn diện các mặt công tác (theo Đề cương kèm theo) giai đoạn từ năm 2016 đến ngày 30/9/2023, gửi về Tổng cục THADS trước ngày 30/3/2024 để tổng hợp báo cáo Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp.
Cục trưởng Cục THADS chịu trách nhiệm trước Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, trước pháp luật về kết quả kiểm tra của các cơ quan, đơn vị quản lý theo thẩm quyền.
- Trường hợp qua kiểm tra, kết luận không phát hiện sai phạm mà các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm sát kiểm tra lại phát hiện sai phạm thì sẽ xem xét trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
- Chỉ đạo Tổng cục, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục THADS địa phương có các hình thức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra như công văn chỉ đạo, bố trí làm việc trực tuyến, thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất tại một số địa bàn trọng điểm về việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp từ đó rút kinh nghiệm, chỉ đạo trong toàn quốc.
Bên cạnh đó, Tổng cục cũng quán triệt, triển khai bằng nhiều hình thức khác: ban hành các Chương trình hành động, kế hoạch công tác, văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận, cũng như hoạt động thực tiễn gửi đến các cơ quan Trung ương (trong đó có Ủy ban kiểm tra Trung ương để báo cáo), gửi Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; cũng như chỉ đạo, triển khai trong Tổng cục và cơ quan THADS.
Về phía các Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có văn bản triển khai đến các Chi cục THADS trên địa bàn. Các Chi cục THADS trực thuộc cũng đã triển khai thực hiện bằng các hình thức khác nhau: quán triệt Công văn số 693-CV/BCSĐ tại cuộc họp giao ban đơn vị đến toàn thể Chấp hành viên, công chức tại đơn vị, đồng thời để thông báo chung để công chức tiếp tục nghiên cứu.
Kết quả đạt được
Sau thời gian thực hiện, đến nay, Tổng cục THADS và cơ quan THADS địa phương đã thực hiện đạt được một số kết quả theo từng nội dung Công văn số 693 sau:
- Trong khi trình để ban hành Công văn 693, có những nội dung, yêu cầu đã được Tổng cục quan tâm triển khai thực hiện từ trước như: tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong toàn Hệ thống THADS về những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong các kết luận kiểm tra, kết luận kiểm sát, kết luận thanh tra; quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tự kiểm tra, kiểm tra trong cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị; sửa đổi một số quy chế nội bộ như Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án.
- Sau khi có Công văn 693, có nhiều nội dung được Tổng cục THADS tiếp tục triển khai cụ thể trong một số văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành như:
+ Chương trình hành động số 580/CTr-TCTHADS ngày 15/02/2024 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó yêu cầu từ Tổng cục THADS đến các cơ quan THADS địa phương tự kiểm tra theo yêu cầu của Ban cán sự, chịu trách nhiệm trước Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục và trước pháp luật xây dựng về kết quả tự kiểm tra; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đảm bảo thực chất, hiệu quả.
+ Tổng cục đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, trong đó tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra chuyên đề (15 đoàn kiểm tra, tăng 04 đoàn so với năm 2023) đối với một số cơ quan THADS có kết quả thi hành án còn thấp, chậm chuyển biến, nhiều năm chưa được kiểm tra, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.
+ Tổng cục cũng thành lập một số đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra theo Công văn 693.
- Về phía cơ quan THADS địa phương cũng đã quán triệt, triển khai thực hiện, bước đầu có kết quả nhất định: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2024, triển khai tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác từ năm 2016 đến năm 2023.
Vụ GQKNTC