Tổng cục THADS ban hành Công văn triển khai Quyết định số 1690/QĐ-TTg

13/03/2024


Ngày 26/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trong hệ thống Thi hành án dân sự (THADS), Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến, quán triệt các nội dung của Quyết định số 1690/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tới công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị bằng hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả truyền thông về vai trò, ý nghĩa của Đề án.
2. Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí bộ phận hoặc đầu mối thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tại đơn vị và gửi thông tin chi tiết về bộ phận hoặc đầu mối (Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, điện thoại, địa chỉ thư điện tử công vụ) về Tổng cục THADS (qua Vụ Nghiệp vụ 3) trước ngày 27/3/2024 để tổng hợp, theo dõi, xây dựng Mạng lưới chuyển đổi số Ngành Tư pháp.
Yêu cầu cán bộ đầu mối được phân công tham gia nhóm Zalo để kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của Ngành Tư pháp theo mã QR sau:
 

Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai, thực hiện nội dung chỉ đạo trên./.
Phạm Ngọc Anh, Vụ NV3
File đính kèm