Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2024

15/03/2024
Ngày 12/3/2024, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 340/QĐ-BTP và Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2024.


Kế hoạch nêu trên của Bộ Tư pháp xác định mục đích nhằm tiếp tục giúp Chính phủ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao liên quan đến việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 838/VPCP-V.I ngày 02/02/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính và Văn bản số 915/VPCP-V.I ngày 07/02/2024 của Văn phòng Chính phủ về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính năm 2023.
Để đạt được các mục đích nêu trên, Kế hoạch của Bộ Tư pháp đã xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; các nhiệm vụ đề ra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và bám sát nhiệm vụ được giao, thống nhất với Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
Các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch bao gồm các nội dung cụ thể như sau:
- Tăng cường quán triệt, chỉ đạo chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính
+ Tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính
+ Ban hành văn bản của Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật tố tụng hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm công vụ của đội ngũ công chức trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, cũng như có biện pháp tổ chức thi hành dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực nhưng chưa được thi hành.
- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
+ Theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi hành án hành chính.
+ Tổ chức các buổi làm việc với Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đôn đốc, có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án hành chính.
+ Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, tập trung vào các địa phương có số lượng lớn các bản án hành chính phải thi hành hoặc còn tồn đọng, dư luận xã hội quan tâm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất biện pháp thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án.
+ Báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Tổng kết, hoàn thiện pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
+ Tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao tổng kết Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
+ Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao hoàn thiện pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
+ Đề xuất, kiến nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP hoặc ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.
- Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính của các cơ quan thi hành án dân sự
+ Thực hiện, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự.
+ Theo dõi thi hành 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi do Tòa án chuyển giao cho các cơ quan thi hành án dân sự.
+ Hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính.
+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng, nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành án hành chính.
- Xử lý các kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, người có thẩm quyền; xử lý đơn thư, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và quản lý nhà nước về thi hành án hành chính.
- Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các nội dung về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 838/VPCP-V.I ngày 02/02/2024 và Văn bản số 915/VPCP-V.I ngày 07/02/2024 của Văn phòng Chính phủ.
Ngoài ra, nội dung của Kế hoạch cũng còn bao gồm nhiệm vụ khác như báo cáo, thống kê tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính.
Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện, tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể được giao tại Kế hoạch này, bảo đảm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự trong việc thực hiện Kế hoạch.
Tổng cục Thi hành án dân sự là đơn vị được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.
Nguyễn Thanh Nam, Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự.