Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ (2020-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025)

19/01/2024


Sáng ngày 18/01, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự (Tổng cục THADS) - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024, đồng thời tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) trong Đảng bộ Tổng cục THADS.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; đồng chí Cao Xuân Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ Tư pháp.
Về phía Đảng bộ Tổng cục còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các ban thuộc Đảng ủy, Văn phòng Đảng uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên của các chi bộ trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự. 
Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) trong Đảng bộ Tổng cục THADS, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết:
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025 và Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình công tác khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục THADS[1] đạt được nhiều thành tích nổi bật.
Ban Thường vụ thường xuyên thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng bộ như: (1) Chương trình làm việc hằng tháng, quý, 06 tháng, năm của Ban Thường vụ; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị, văn bản khác của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy Bộ, của Ban cán sự đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp và nghị quyết, văn bản khác của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp; (2) Lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục THADS, nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành, của Đảng bộ Khối, của Đảng bộ Bộ Tư pháp và của Trung ương, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Bộ và cấp ủy cấp trên; (3) Luôn hoàn thành các nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục THADS. 
Đánh giá kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm:
(1) Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa: Lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII; Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng có liên quan ban hành trong nhiệm kỳ XIII của Đảng.
(2) Xây dựng đội ngũ cán bộ: công tác kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên được Đảng uỷ thường xuyên quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện. Đảng uỷ đã thường xuyên phối hợp Lãnh đạo Tổng cục làm tốt công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ của Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục.
(3) Xây dựng tổ chức bộ máy tinh ngọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Thực hiện 03 đột phá:
(1) Hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục THADS tham mưu cho Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế về THADS, THAHC: Đã tham mưu cho Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật trong đó có Luật THADS  theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 55, 56, 57 quy định về uỷ thác xử lý tài sản.
Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác THADS, Đảng ủy Tổng cục THADS đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục THADS tham mưu cho Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành: Kế hoạch số 120-KH/BCSĐ ngày 19/12/2019 về việc triển khai thực hiện các kết luận và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng[2], lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu để Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp trình trình cấp có thẩm quyền ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tham mưu trình Ban cán sự Đảng ban hành Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chương trình hành động số 87-CTr/BCSĐ ngày 28/6/2023 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026 và triển khai trong toàn Hệ thống THADS.
Ban hành 05 Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác THADS; công tác tổ chức cán bộ; ứng dụng công nghệ thông tin, công tác đầu tư công; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan THADS Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; tổng kết và xây dựng Luật THADS (sửa đổi); … và Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện. Ban hành trên 10 Nghị quyết phiên họp thường kỳ kết hợp sinh hoạt chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác THADS; THAHC. Hàng tháng Đảng ủy Tổng cục THADS họp và ban han hành Nghị quyết phiên họp định kỳ của Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác hàng tháng, quý, năm của Tổng cục THADS.
(2) Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng tạo:
Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng bộ, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm nguyên tắc này, phát huy dân chủ, khắc phục tình trạng “ngại nói, sợ nói, không muốn nói”; lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; duy trì họp Đảng ủy hằng tháng để nghe phản ánh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời tháo gỡ và làm rõ những vấn đề cán bộ, đảng viên còn băn khoăn, vướng mắc và định hướng những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong tháng tới. Đảng ủy, Ủy Ban kiểm tra cũng coi trọng việc giám sát, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, những ưu, khuyết điểm của đảng viên được phân công chuẩn bị, kịp thời rút kinh nghiệm cho các buổi sinh hoạt tiếp theo. Đối với những mặt tích cực, chi bộ có những hình thức biểu dương, thể hiện sự ghi nhận, động viên, tạo động lực cho đảng viên nỗ lực thi đua, sáng tạo, tâm huyết đối với nhiệm vụ chi bộ, chi ủy giao. Hằng năm, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục THADS đều có làm việc để đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức, lắng nghe, tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc.
(3) Đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phân cấp, phân quyền; kiểm tra, giám sát; kiểm soát quyền lực, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo:  
- Chi ủy Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tham mưu thực hiện Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị; hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Quy định 132-QĐ/TW và Kế hoạch của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về tổ chức thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW và trình cấp có thẩm quyền ban hành để tổ chức thực hiện.
- Chi ủy các chi bộ Vụ Nghiệp vụ 1, 2,3 và Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo phối hợp với Thủ trưởng đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chi ủy các chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn Phòng Tổng cục và Trung tâm TKQLDL&ƯDCNTT phối hợp với Thủ trưởng đơn vị xây dựng căn cứ Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị lồng ghép trong Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm bảo đảm sát thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tiễn của đơn vị mình.   
- Đoàn thanh niên Tổng cục THADS phối hợp Đoàn thanh niên Cục THADS thành phố Hà Nội nghiên cứu, xây dựng cẩm nang về những việc cần phải làm và những việc cần phải tránh để không vi phạm Quy định 132-QĐ/TW trong Hệ thống THADS (Hoàn thành trong Quý III/2024).
- Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, của Đảng bộ Bộ Tư pháp, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Lãnh đạo Tổng cục THADS nên vị thế, vai trò công THADS ngày càng được khẳng định và nâng cao. Có được kết quả đó là nhờ sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự nỗ lực phấn đấu của đảng viên, công chức và người lao động cùng đồng tâm, nhất trí xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Tổng cục THADS được Đảng ủy Bộ công nhận là tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” các năm 2020, 2022; hàng năm trên 90% Chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ[3], 20% Chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Sau khi nghe các tham luận, ý kiến phát biểu của các Ban, các tổ chức chính trị - xã hội, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng cục, Bí thư Đảng ủy Tổng cục THADS, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các chi bộ trong năm qua. Trong năm 2024, Bí thư Đảng ủy đề nghị từng đảng viên phải đề cao tinh thần trách nhiệm của mình, thực hiện chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy, kế hoạch trọng tâm của Tổng cục để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đoàn kết, thống nhất nhận thức, ý chí và quyết tâm hành động trong Đảng; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục, xác định từng nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong từng giai đoạn nhất định.
Đảng ủy tiếp tục quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4, 5, 6,7,8 khóa XIII, các quy định, văn bản mới của Trung ương và Đảng bộ cấp trên; … Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; có giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW; Kết luận số 05-KL/TW; Kế hoạch số 3239/KH-TCTHADS ngày 31/8/2023 triển khai, thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Đảng bộ.
Đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng trong việc nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn trong hoạch định đường lối, chính sách, ban hành văn bản, năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa, lãnh đạo tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng.
Đẩy mạnh tham mưu về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về THADS, THAHC. Tập trung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP; tổng kết thi hành Luật THADS; Chỉ thị số 05/CT-TTg và Chỉ thị số 26/CT-TTg, đề xuất xây dựng Luật THADS sửa đổi và các lĩnh vực pháp luật có liên quan.
Tiếp tục tham mưu thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tư pháp; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác THADS, theo dõi THAHC; thực hiện các giải pháp để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 3011/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2023 của Bộ Tư pháp; chỉ đạo các cơ quan THADS hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 1229/QĐ-TCTHADS ngày 28/12/2023./.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Văn Phòng Đảng ủy


[1] Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 108-KH/ĐU ngày 25/10/2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình công tác khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục THADS và Chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy Tổng cục THADS (Quyết định số 64-QĐ/ĐU ngày 01/6/2022)
[2] Tại các Báo cáo số 332-BC/BNCTW ngày 15/10/2019 của Ban Nội chính Trung ương, Báo cáo số 03-BC/ĐCT3 ngày 22/7/2019 của Đoàn Công tác số 3 và Báo cáo của các Đoàn kiểm tra tại các địa phương, đảng ủy, ban cán sự đảng các bộ, ngành có liên quan theo Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW ngày 04/9/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương
[3] Năm 2022 có 01 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ do Chi bộ có đảng viên sinh con thứ ba