Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2024

10/05/2024Chiều ngày 09/5, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức phiên họp thường kỳ kết hợp sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn gắn với triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục THADS, Bí thư Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Văn phòng Đảng ủy Tổng cục.  
Về nội dung sinh hoạt thường kỳ tháng 5 năm 2024:
Các đồng chí dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả từ sau phiên họp ngày 08/4/2024 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2024 của Đảng ủy Tổng cục; Thảo luận cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS, đôn đốc THAHC; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan THADS; công tác chỉ đạo nghiệp vụ; công tác thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp một số vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế lớn, phức tạp; tiếp tục xây dựng Luật THADS (sửa đổi) và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; công tác kiểm tra và chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS; công tác đầu tư công; công tác truyền thông; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống THADS; … iii) cho ý kiến xem xét kết nạp đảng đối với 01 quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.
Trong tháng 4/2024, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng ủy Bộ Tư pháp, các văn bản của Trung ương về công tác Đảng và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục đã đề ra tại phiên họp trước; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Tổng cục THADS có trách nhiệm tuyên truyền, động viên, khích lệ được nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Bộ Tư pháp; cử thành phần dự Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024 do Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức[1].
Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ công tác tháng 4/2024, trọng tâm là:
- Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục cho ý kiến về một số nhiệm vụ chính trị: Định hướng về giải pháp tổ chức thi hành các vụ việc tham nhũng kinh tế phức tạp, trọng điểm; định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.  
- Chỉ đạo tổ chức thẩm tra kết quả thực hiện Công văn số 693/CV-BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp trong toàn Hệ thống THADS.
- Tổng cục THAD tham mưu Lãnh đạo Bộ làm việc với một số cơ quan THADS địa phương nhằm đôn đốc, chỉ đạo công tác[2]; tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành cấp Trung ương, họp tập thể Lãnh đạo Tổng cục để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các cơ quan THADS; ...
- Đang tiếp tục hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ để cung cấp 15/53 dịch vụ công thiết yếu còn lại trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm cắt giảm tối đa giấy tờ, thời gian đi lại và chi phí thực hiện, trong đó Tổng cục THADS có nhiệm vụ thu, tạm thu án phí, lệ phí không dùng tiền mặt; ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục trước ngày 10/4/2024. 
Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Đảng ủy Tổng cục đã đạt được trong công tác tháng 4 năm 2024, cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2024, đồng thời chỉ đạo: (1) Giao cấp ủy các chi bộ trực thuộc phối hợp Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ tại Chương trình công tác trọng tâm lĩnh vực THADS, THAHC năm 2024, Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Kế hoạch công tác năm 2024 của Tổng cục THADS và Chương trình hành động số 580/CTr-TCTHADS ngày 15/04/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2024; (2) Giao Chi ủy Vụ Nghiệp vụ 1 phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tiếp tục xây dựng Luật THADS (sửa đổi) và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; (3) Giao Chi ủy Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo phối hợp Thủ trưởng đơn vị khẩn trương tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục triển khai Kế hoạch thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp kết quả kiểm tra và tự kiểm tra theo Công văn số 693/CV-BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; (4) Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan THADS; (5) Tập trung tham mưu phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; tổ chức hiệu quả các đề án, dự án đầu tư công liên quan đến THADS theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tập trung tham mưu, giải quyết các dự án không thực hiện đúng thời hạn quy định, đặc biệt là các dự án do Tổng cục là cấp quyết định đầu tư; giải quyết dứt điểm các dự án do Ban Quản lý dự án làm Chủ đầu tư có khó khăn, vướng mắc; (6) Đẩy mạnh và chủ động hơn nữa trong công tác truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, xây dựng cơ chế phản ứng kịp thời đối với thông tin liên quan đến lĩnh vực THADS từ báo chí và dư luận xã hội. Triển khai có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC” giai đoạn 2024-2026.
Về nội dung sinh hoạt chuyên đề:
Các đồng chí dự Hội nghị đã thảo luận về nội dung sinh hoạt chuyên đề thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn gắn với triển khai thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW và Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại cơ quan, đơn vị; một số hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.  
Thay mặt Đảng ủy Tổng cục THADS, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Quang Thái đề nghị đồng chí Tổng Cục trưởng, các đồng chí Phó Tổng cục trưởng phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát đối với các đơn vị khi thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách đảm bảo kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trong hoạt động thi hành án, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực tham nhũng…; giao cấp ủy các chi bộ trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng đơn vị:
1. Thường xuyên quán triệt nội dung Quy định số 114-QĐ/TW và Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong đơn vị để nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của các quy định, xác định trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc thực hiện quy định và kịp thời đề ra phương hướng, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thực chất, hiệu quả nội dung các quy định phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
2. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của chi ủy và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, tổ chức, cá nhân, tránh buông lỏng hoặc không làm tròn chức trách, nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW và Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại tổ chức đảng và đơn vị mình
3. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW và Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực, kịp thời báo cáo, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Văn Phòng Đảng ủy


[1] Kế hoạch số 10-KH/BTCĐUK ngày 25/4/2024 của Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương
[2] Bộ trưởng làm việc với Cục THADS Hậu Giang; Thứ trưởng Mai Lương Khôi làm việc với cục THADS Đà Nẵng…