Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3 năm 2024

13/03/2024


Sáng ngày 12/3, Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã chủ trì Hội nghị để chỉ đạo toàn diện các mặt công tác trong tháng 3 và thời gian tiếp theo.  
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục THADS và Văn phòng Đảng ủy Tổng cục.  
Các đồng chí dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như đánh giá kết quả công tác tháng 02 năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2024 của Đảng ủy Tổng cục; thảo luận cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát các cơ quan THADS địa phương để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ nhằm hạn chế tối đa trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực THADS; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban cán sự đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026; triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống THADS năm 2024 (Quyết định số 217/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2024); công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống Thi hành án dân sự; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự; công tác xây dựng văn bản, đề án; công tác chỉ đạo nghiệp vụ; giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; ...
Trong tháng 02/2024, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng ủy Bộ Tư pháp, các văn bản của Trung ương về công tác Đảng và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục đã đề ra tại phiên họp trước. Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ công tác tháng 02/2024 của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc, trọng tâm là:
1) Triển khai thực hiện đầy đủ các mặt công tác theo Chương trình hành động số 580/CTr-TCTHADS ngày 15/02/2024 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, Kế hoạch công tác năm 2024 của Tổng cục THADS[1]; các nhiệm vụ tại Thông báo kết luận số 99/TB-BTP ngày 28/12/2023 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Hội nghị triển khai công tác THADS, THAHC năm 2024; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm soát địa bàn theo Công văn số 693/CV-BCSĐ ngày 11/1/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp bảo đảm thực chất, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; có công văn chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra của một số địa phương[2]; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan THADS, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2) Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Công văn số 693/CV-BCSĐ ngày 11/1/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hạn chế tối đa trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực THADS; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban cán sự đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026[3];
3) Tổng cục THADS thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự tại Hải Phòng, Trà Vinh, Quảng Bình; …
4) Tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2024. 
Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Đảng ủy Tổng cục đã đạt được trong công tác tháng 02 năm 2024, cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2024, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan THADS địa phương thực hiện có hiệu quả Công văn số 693-CV/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Chương trình hành động của Ban cán sự đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026; xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là năm tăng cường công tác kiểm tra đối với công tác THADS, THAHC theo hướng sâu sát, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định; chỉ đạo Tổng cục THADS xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất, kiểm tra công vụ; kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính; kiểm tra địa bàn, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra công tác phân loại án, công tác đưa tài sản thi hành án ra định giá, bán đấu giá tài sản, việc tổ chức thi hành các vụ việc phức tạp; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có)./.  

Nguyễn Thị Thu Hằng, Văn Phòng Đảng ủy


[1] Các đơn vị thuộc Tổng cục đã xây dựng, trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành Kế hoạch công tác năm 2024

[2] Công văn số 611/TCTHADS-NV2 ngày 20/02/2024 chỉ đạo 16 Cục THADS (Hà Nội, Bình Thuận, Hòa Bình, Lào Cai, Long An, Sơn La, Trà Vinh, Bình Phước, Cần Thơ, Phú Yên, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp, Phú Thọ, Hưng Yên, Điện Biên)

[3] xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai Quy định số 132-QĐ/TW của Chính phủ và của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS năm 2024.