Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình: Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016

29/06/2016
Thực hiện Quy chế số 14/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự; Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCLN-CTHADS- CA-TAND-VKSND ngày 18 tháng 9 năm 2014 giữa Cục THADS, Công an, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Ngày 24/06/2016 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đơn vi chủ trì đã tổ chức Hội nghị sơ kết  thưc hiên Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016.
Tham dự Hôi nghị có các đồng chí  Lãnh đạo các ngành: Công an, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự; các đồng chí đại diện các phòng chức năng Công an, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh Hòa Bình.
Hôi nghị đã nghe Cục THADS tỉnh thay mặt các ngành trình bày Dự thảo báo cáo sơ kêt thưc hiên quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS. Trong 6 tháng việc thực hiện Quy chế Liên ngành đã đạt được những kết quả:
Công tác phối hợp liên ngành giữa Cục THADS, Công an, Tòa án nhân dân, VKS nhân dân tỉnh Hòa Bình được các ngành quan tâm trú trọng và duy trì thực hiện có hiệu quả. Các ngành thường xuyên phối hợp, trao đổi, thống nhất bàn giải quyết, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
Việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong thời gian qua đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thi hành án được bốn ngành tập trung chỉ đạo để đương sự, công dân, cơ quan, tổ chức hiểu và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án dân sự góp phần đảm bảo an ninh, chính trị tại địa phương; công tác xét, miễn giảm án được các ngành quan tâm phối hợp; công tác bảo vệ Cưỡng chế, tài sản, việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS nhất là những vụ án tồn đọng, kéo dài.....được liên ngành quan tâm phối hợp thực hiện tốt.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện Quy chế phối hợp 6 tháng đầu năm 2016 giữa bốn ngành Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự trong công tác THADS tại tỉnh Hoà Bình còn gặp những khó khăn, vướng mắc:
Trong công tác phối hợp còn có đơn vị chưa tích cực, thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao.Việc phối hợp trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án là nội dung phối hợp quan trọng được quy định tại Quy chế phối hợp tuy nhiên còn có đơn vị chưa thực hiện tốt.
Việc thống nhất ý kiến giải quyết  các vụ việc THADS phức tạp kéo dài còn chậm so với yêu cầu, quan điểm giải quyết vụ việc còn chưa thống nhất
Việc phân định tài sản trong khối tài sản chung để thi hành án  liên quan đến việc xác định tài sản riêng trong khối tài sản chung của người phải thi hành án, trong quá trình tổ chức thi hành án người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người được thi hành án găp rất nhiều kho khăn kéo dài thời gian xem xét chưa xét xử được. Toàn tỉnh hiện có 15 việc chưa được Tòa án giải quyết dẫn đến người dân bức xúc khiếu nại đến nhiều cấp, nhiều ngành.
Còn có đơn vị chưa quan tâm chưa chủ động, tham mưu, đề xuất các biện pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp.
Số việc và tiền thụ lý mới tăng, nhiều vụ việc phức tạp có số thu lớn, liên quan đến đất đai, tranh chấp về tài sản, về quyền sở hữu chung về tài sản, kiện vay nợ... khó thi hành.
Việc thực hiện Quy chế phối hợp vẫn còn có những bất cập, sự phối hợp có lúc còn thiếu đồng bộ, thống nhất trong quan điểm xử lý một số vụ việc trong khâu tổ chức thi hành án.Trong công tác phối hợp còn có đơn vị cấp huyện chưa tích cực, thiếu chủ động, dẫn đến hiệu quả chưa cao.
Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu thảo luận kết quả đạt được trong công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2016, nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp bàn và thống nhất những biện pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn Quy chế phối hợp trong thời gian tới nhất là việc giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, đương sự khiếu kiện kéo dài.
Thay mặt Lãnh đạo bốn ngành Đồng chí Hồ Ngọc Dinh, Cục Trưởng Cục THADS kết luận, bế mạc hội nghị và đề nghị tiếp tục thiết chặt mối quan hệ giữa các ngành, thương xuyên phối hợp, trao đổi trong công tác Thi hành án dân sự, thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế đã được ký kết; đồng thời các ngành cùng khắc phục những khó khăn, thiếu sót, tồn tại. Tổ chức tốt việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mỗi ngành trong công tác phối hợp kiểm sát tuân theo pháp luật, xét xử, giao nhận bản án của Tòa án, giao nhận vật chứng, xuất hủy tang vật, tài sản, cưỡng chế, miễn giảm thi hành án, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thi hành án; phối hợp xác minh điều kiện thi hành án, đấu giá tài sản, giao tài sản… để công tác phối hợp giữa các ngành trong thời gian tới ngày càng đạt kết quả cao hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Bùi Công Định- Cục THADS Tỉnh Hòa Bình