Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012 - 2017

18/12/2017
Chiều ngày 18/12/2017, Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022. TS. Lê Thành Long, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị có sự tham sự của thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp, các nhà khoa học của Bộ Tư pháp có học vị từ tiến sĩ trở lên, Thủ trưởng các đơn vị, chuyên viên cao cấp và tương đương của Bộ Tư pháp.

Đánh giá kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2012 – 2017, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu cho biết căn cứ kết quả bầu cử của Hội nghị đại biểu bầu thành viên Hội đồng khoa học Bộ, ngày 12/7/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1969/QĐ- BTP về việc phê chuẩn thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2012 - 2017, theo đó, số lượng thành viên Hội đồng khoa học Bộ nhiệm kỳ này là 21 người. Ngay sau khi được kiện toàn, Hội đồng khoa học Bộ đã tố chức phiên họp để bầu chức danh Phó Chủ tịch thường trực và Phó Chủ tịch hội đồng, chức danh Thư ký và thành lập Tổ Thư ký. Ngày 27/10/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1875/QĐ-BTP về thành lập Ban chuyên môn của Hội đồng khoa học Bộ, theo đó, Hội đồng gồm 03 Ban chuyên môn: Ban Luật hiến pháp, Ban Pháp luật hình sự; và Ban Pháp luật dân sự.
Trong nhiệm kỳ, Hội đồng khoa học Bộ đã tổ chức được 24 phiên họp và 04 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng bằng văn bản về các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng. Ngoài việc Họp thường kỳ, họp theo kế hoạch, đối với những vấn đề không cần thiết họp để thảo luận có thể tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia và tổng họp ý kiến đóng góp cho đơn vị xin ý kiến tư vấn của Hội đồng khoa học Bộ. Viện Khoa học pháp lý với tư cách là cơ quan thường trực giúp việc của Hội đồng khoa học Bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, đã giúp Hội đồng khoa học Bộ xây dựng các Kế hoạch công tác hàng năm, chuẩn bị chương trình, các điều kiện đảm bảo cho các phiên họp của Hội đồng; phổi họp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung phiên họp, tham mưu cho Lãnh đạo Hội đồng khoa học Bộ huy động các nhà khoa học trong và ngoài Bộ tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung của từng phiên họp. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thành việc tư vấn cho Bộ trưởng nhiều vấn đề lỷ luận quan trọng, tham gia xây dựng và thực hiện các định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tư vấn cho Bộ trưởng những định hướng chính sách lớn đối vói các dự án luật quan trọng do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, xây dựng Kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm và định hướng nghiên cứu khoa học 05 năm của Bộ Tư pháp.
Đánh giá chung trong nhiệm kỳ, Hội đồng khoa học Bộ đã có những đoi mới nhất định về phưong thức và hình thức sinh hoạt khoa học, chú trọng mời các chuyên gia trong và ngoài Ngành tham dự. Nhìn chung, Hội động đã duy trì được chế độ sinh hoạt chuyên môn. Việc thảo luận của thành viên Hội đồng khoa học Bộ diễn ra dân chủ, thẳng thắn, đúng tinh thần khoa học. Cơ quan thường trực của Hội đồng (Viện Khoa học pháp lý) đã chuẩn bị đúng hạn nội dung, tài liệu cho các phiên họp của Hội đồng khoa học Bộ. Sau các phiên họp đều có văn bản kết luận của Chủ tịch Hội đồng (Nghị quyết hoặc Thông báo kết luận) và phát hành kịp thời cho các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp thu và tổ chức thực hiện. Kết quả hoạt động của Hội đồng khoa học Bộ đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tư vấn, cho ý kiến về những vấn đề khoa học lớn của Bộ, ngành giúp Bộ trưỏng Bộ Tư pháp trong việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, tư pháp và pháp luật; các định hướng, chính sách trong xây dụng sửa đổi, bổ sung các Dự án luật lớn do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo; tư vấn cho Bộ trưỏng về định hưóng nghiên cứu khoa học pháp lý dài hạn và hàng năm. Các ý kiến tư vấn khoa học của Hội đồng khoa học Bộ đã góp phần định hướng công tác nghiên cứu khoa học của Bộ phù họp hon với các yêu cầu chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, xây dụng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ. Bên cạnh đó, tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập như đã phân tích ở trên, cần được nhận diện đầy đủ, phân tích làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
Hội nghị cũng đã bầu 17 thành viên Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022 công khai, dân chủ, bằng hình thức bỏ phiếu kiến. 17 thành viên được bầu cùng với Chủ tịch Hội đồng đương nhiên là Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đương nhiên là Viện trưởng Viện khoa học pháp lý Bộ Tư pháp, như vậy Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2017 -2022 gồm 19 người.
Định hướng về đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng khoa học xác định những vấn đề, nội dung bắt buộc phải đưa ra Hội đồng cho ý kiến. Đề cao vai trò và phát huy trách nhiệm, tính chủ động của cơ quan thường trực và các ban chuyên môn của Hội đồng. Nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng; các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng đều phải được thể hiện bằng văn bản gửi trước cho cơ quan thường trực trước mỗi phiên họp của Hội đồng. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phù hợp với tình hình mới, bổ sung cơ chế giải trình, tiếp thu ý kiến Hội đồng khoa học của cơ qaun có đề án, văn bản trình Hội đồng cho ý kiến; hoàn thiện cơ chế thu hút các chuyên gia, nhà khoa học tâm huyết, có chuyên môn sâu trong và ngoài ngành Tư pháp tham gia vào các hoạt động của Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp.
Thanh Hà