Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2018 trong Hệ thống Thi hành án dân sự

17/01/2018
Để triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự có Công văn số 194/TCTHADS-VP ngày 16/01/2018 hướng dẫn hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2018. Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục tổ chức cho các tập thể và cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2018.


Việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.
1. Về nội dung, hình thức đăng ký, Cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Tổng cục đăng ký trực tiếp vào bản đăng ký thi đua (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Tổng cục 01 bản để tổng hợp. Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cho các tập thể và cá nhân đăng ký thi đua (theo mẫu gửi kèm), gửi về Cục THADS tỉnh, thành phố để tổng hợp danh sách đăng ký thi đua của toàn tỉnh và gửi về Tổng cục để tổng hợp chung.
2. Thời hạn đăng ký: Bản đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân thuộc Cục, Chi cục gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trước ngày 09/2/2018 để tổng họp và bản đăng ký thi đua của tập thể Cục, cá nhân Cục trưởng, Phó Cục trưởng, kèm theo bản tổng họp đăng ký thi đua toàn tỉnh gửi về Khu vực thi đua trước khi ký kết giao ước thi đua tại các khu vực và gửi về Tổng cục trước ngày 20/2/2018. Bản đăng ký thi đua của các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan Tổng cục gửi về Văn phòng Tổng cục trước ngày 25/01/2018 để tổng họp chung gửi Cụm trưởng Cụm thi đua số III. Hết thời hạn trên, các tập thể, cá nhân chưa gửi đăng ký thi đua coi như không đăng ký thi đua và sẽ không được xét thi đua cuối năm theo quy định.
3. Khi tổ chức cho các tập thể và cá nhân đăng ký thi đua, các đơn vị cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Về danh hiệu thi đua
+ Đối với tập thể: Bắt buộc phải đăng ký từ danh hiệu thấp đến danh hiệu cao ngay từ đầu năm (Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ Thi đua Ngành Tư pháp, Cờ Thi đua Chính phủ). Các trường họp không đăng ký hoặc đăng ký bổ sung sẽ không được xem xét.
+ Đối với cá nhân: Đăng ký từ danh hiệu lao động tiên tiến; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở phải đăng ký tên đề tài, sáng kiến, giải pháp và gửi về Hội đồng sáng kiến Cục THADS để theo dõi, tổng họp; đối với Cục trưởng, Phó Cục trưởng và cá nhân thuộc Tổng cục thì gửi về Tổng cục trước ngày 30/5/2018; đối với những cá nhân không đăng ký Chiến sĩ thi đua cơ sở, không đăng ký đề tài sáng kiến từ đầu năm nhưng nếu có sáng kiến, giải pháp vẫn được đưa ra bình xét để phục vụ cho việc nhận xét, đánh giá công chức cuối năm;
+ Cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp phải đủ tiêu chuẩn 2 năm trước đó (năm 2016, 2017) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và trong khoảng thời gian này chưa được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp.
+ Cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc phải đủ tiêu chuẩn 2 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp, cụ thể: Năm 2015 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp; năm 2016, 2017 được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2018 đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
+ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tuyên truyền, khuyến khích các tập thể và cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua cao (Tập thể lao động xuất sắc, Cờ Thi đua Ngành Tư pháp, Cờ Thi đua Chính phủ; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua Ngành Tư pháp, Chiến sĩ thi đua toàn quốc), làm cơ sở, động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018.
- Về hình thức khen thưởng:
+ Giấy khen, Bằng khen của Bộ trưởng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động các hạng không có quy định bắt buộc phải đăng ký. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc theo dõi, tổng họp, phục vụ xét khen thưởng cuối năm, Tổng cục đề nghị các đơn vị tổng hợp, lập danh sách các tập thể, cá nhân đăng ký các hình thức khen thưởng gửi về Tổng cục để tổng hợp chung.
+ Khi xét, đề nghị khen thưởng cuối năm cần lưu ý: Đối với các tập thể, cá nhân không đăng ký hình thức khen thưởng nhưng nếu cuối năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp vẫn xét và đề nghị các cấp có thẩm quyền tặng Giấy khen, Bằng khen, Huân chương các loại.
+ Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ- CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thì tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ “Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thế trung ương và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở, trong thời gian đó có 05 lần được tặng giấy khen trở lên”. Do vậy, đối với các trường hợp đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen nên đăng ký giấy khen để đủ điều kiện xét tặng.
                                                                                    Thanh Hà