Kết quả xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017

17/01/2018
Ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2651/QĐ-BTP, Quyết định số 2656/QĐ-BTP về việc xếp hạng Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.
 


Theo Quyết định nêu trên xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 có 12 đơn vị Hạng A (xuất sắc), 36 đơn vị Hạng B (khá), 15 đơn vị Hạng C (trung bình).
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.