Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021

30/07/2018
Ngày 26/7/2018, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã ký Quyết định số 2057/QĐ-BTP ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021.


Kế hoạch nêu trên của Bộ Tư pháp xác định mục đích, yêu cầu quán triệt triển khai toàn diện, hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021. Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị thuộc Bộ; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết. Các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021.
Các nhiệm vụ chủ yếu đặt ra phải quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, đặc biệt là các Nghị quyết như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII , Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, các văn bản, chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, qua đó tiếp tục xây dựng các cơ quan thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao mức độ tín nhiệm của nền kinh tế.
Tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tổ chức thi hành pháp luật thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Tổ chức thi hành nghiêm túc các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan đến quá trình thi hành án, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành.
Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015, Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự.
Tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy chế nội bộ về công tác cán bộ; thực hiện tốt công tác cán bộ, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống Thi hành án dân sự, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác bố trí, sử dụng cán bộ; xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phân công lao động, cơ cấu vị trí việc làm và các ngạch công chức trong hoạt động thi hành án. Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, gắn đào tạo với sử dụng cán bộ. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động thi hành án.
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ.
Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu của mô hình quản lý tập trung thống nhất theo hệ thống ngành dọc. Củng cố và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; thực hiện tốt công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư xây dựng cơ bản và hợp tác quốc tế.
Trên cơ sở bám sát mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, Bộ Tư pháp tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.
Tổng cục Thi hành án dân sự được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch và Nghị quyết hàng năm để Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp họp cho ý kiến đối với kết quả thực hiện Nghị quyết trong năm và dự kiến Chương trình công tác trọng tâm của Hệ thống thi hành án dân sự năm tiếp theo. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các đơn vị thuộc Bộ chủ động đề xuất, gửi Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.
Trung tâm