Một số kết quả nổi bật trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 ở Lào Cai

19/11/2019
Năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện toàn diện, đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, vì thế đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

1. Tập trung thực hiện chỉ tiêu thi hành xong về việc và tiền, lấy kết quả thi hành án làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ đối với từng Chấp hành viên, đơn vị thi hành án. Tất cả các Chấp hành viên, đơn vị thi hành án trong toàn tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án xong về việc, về tiền. Toàn tỉnh thi hành xong 4.314 việc, đạt tỷ lệ 92,87% (tăng 145 việc so với cùng kỳ, vượt 18,87% so với chỉ tiêu được giao). Thi hành xong 120.744.326.000 đồng, tăng 42.401.542.000 đồng (54%) so với cùng kỳ, đạt tỷ lệ 72,82% (tăng 21,82% so với cùng kỳ và vượt 38,32% so với chỉ tiêu được giao). Xếp hạng thi hành xong về tỷ lệ đứng thứ 5 về tiền và thứ 7 về việc so với toàn quốc.
Chỉ tiêu “Ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật”: Cục, Chi cục đã ban hành tổng số 4.509 quyết định thi hành án (4.218 quyết định thi hành án chủ động và 291 quyết định thi hành án theo yêu cầu) đảm bảo đúng thời hạn. Chỉ tiêu “Bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành”: Công tác xác minh, phân loại án được quan tâm, đảm bảo phân loại án chính xác, phản ánh trung thực quá trình giải quyết việc thi hành án. Cụ thể: số việc có điều kiện thi hành chiếm 83%, số việc chưa có điệu kiện thi hành chiếm 17%; số tiền có điều kiện thi hành chiếm 38%, số tiền chưa có điều kiện thi hành chiếm 62% trong tổng số phải thi hành. Chỉ tiêu “Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án”: Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện cơ bản đúng các trình tự, thủ tục để giải quyết việc thi hành án, chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động thi hành án.
Chỉ đạo công tác theo dõi thi hành án hành chính, tính đến hết ngày 30/9/2019, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan thi hành án dân sự 132 bản án, quyết định hành chính (trong đó, có 25 bản án, quyết định có nội dung theo dõi thi hành (tăng 10 bản án, quyết định (67%) so với cùng kỳ năm 2018), 107 bản án, quyết định không có nội dung theo dõi thi hành). Cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo dõi 25 vụ việc (trong đó, kỳ trước chuyển sang là 0 việc, trong kỳ báo cáo là 25 việc). Các cơ quan thi hành án dân sự đã ra 25 văn bản thông báo tự nguyện thi hành án; đăng tải công khai 02 quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án là 02 vụ việc; có văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 02 vụ việc do vi phạm nghĩa vụ thi hành án. Kết quả theo dõi: thi hành xong 18 vụ việc, chưa thi hành xong  07 vụ việc.
Đổi mới công tác kiểm tra, với việc đưa vào kế hoạch và tổ chức thực hiện 03 hình thức mới là: kiểm tra đột xuất, kiểm tra chéo, kiểm tra liên ngành, bên cạnh việc thực hiện tự kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ. Nội dung kiểm tra chú trọng kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ, về chế độ kế toán, sử dụng kinh phí, ngân sách, phát hiện những vi phạm, thiếu sót để khắc phục, xử lý kịp thời. Xác định kiểm tra là một trong những phương thức quan trọng trong hoạt động quản lý điều hành.
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; chỉ đạo công chức thực hiện tiếp công dân phải có ý thức, thái độ đúng mực, tôn trọng dân, nâng cao kỹ năng tiếp công dân, không để người dân bức xúc dẫn tới khiếu nại nhiều lần, vượt cấp. Thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền lợi của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thi hành án, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn của địa phương. Giải quyết xong 100% số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị thuộc thẩm quyền
2. Tranh thủ hiệu quả sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thi hành án. Năm 2019, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thi hành án dân sự từ khâu cho ý kiến đối với Kế hoạch công tác năm 2019 đến chỉ đạo tổ chức thi hành các vụ việc phức tạp, khó thi hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thi hành án dân sự trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Cục trưởng đã thường xuyên tham dự các cuộc họp nội chính, kịp thời báo cáo Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo nhiều lĩnh vực, nhất là kiện toàn tổ chức cán bộ, những vụ việc lớn và phức tạp. Kết quả Tỉnh ủy đã nhất trí đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo thi hành xong 03 vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài, có kiến nghị; 01 việc đã thi hành được một phần; đang tiếp tục chỉ đạo thi hành 01 việc thi hành án dân sự và 7 việc thi hành án hành chính. Chủ động báo cáo Tỉnh ủy, HDND, UBND tỉnh về thực trạng trụ sở làm việc, kho vật chứng và đề xuất hỗ trợ kinh phí. Kết quả được Tỉnh ủy, HĐND, UBND nhất trí. UBND tỉnh ban hành Chỉ thị có nội dung bố trí kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm và cơ sở vật chất cho cơ quan thi hành án dân sự theo đề nghị của Cục Thi hành án dân sự. Vì thế, Cục và nhiều Chi cục đã được UBND hỗ trợ kinh phí. Cục được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng kho vật chứng và mua sắm trang thiết bị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho Cục số tiền 856.200.000 đồng, cấp kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh 27.000.000 đồng. Mặt khác đã báo cáo, đề xuất được UBND tỉnh cho liên kết, tích hợp Trang Thông tin điện tử thi hành án dân sự của Cục vào Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai góp phần kịp thời phổ biến tình hình công tác thi hành án dân sự đến các cơ quan, ban ngành và cá nhân trên địa bàn tỉnh, đồng thời chia sẻ, quảng bá thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh Lào Cai đến Hệ thống thi hành án dân sự cả nước.
Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp ở Lào Cai củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò chỉ đạo tổ chức thi hành những vụ việc khó khăn, phức tạp, được dư luận quan tâm, có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn và hoạt động thường xuyên, chỉ đạo các Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện hoạt động có hiệu quả hơn. Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh duy trì họp định kỳ hoặc đột xuất để kịp thời cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với những vụ án phức tạp, khó thi hành nhằm nâng cao kết quả công tác thi hành án dân sự, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của Ngành. Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động, họp cho ý kiến đối với 07 vụ án phức tạp, giúp cho cơ quan thi hành án dân sự giải quyết 3/7 vụ việc tồn đọng, trong đó có vụ việc tồn đọng hơn 13 năm.chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự hiệu quả.
Tiếp tục duy trì, tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp với các sở, ban, ngành, với cấp ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Rà soát đội ngũ công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh; đánh giá, xếp loại một cách toàn diện, dân chủ, khách quan; có kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ... phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công tác; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo; kiện toàn lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và các Chi cục trực thuộc. Công tác đào tạo, nâng ngạch, chuyển ngạch; đánh giá phân loại công chức, bổ sung lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động được quan tâm thực hiện, bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của công chức, người lao động, có chế độ chính sách cán bộ phù hợp; chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công chức, người lao động, góp phần động viên, tạo điều thuận lợi để công chức, người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một số đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ để bảo đảm dân chủ hơn, hướng đến người lao động, như: Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng có tập thể Lãnh đạo Cục và đại diện các Phòng chuyên môn. Tăng cường trao đổi, thống nhất Tập thể lãnh đạo Cục trước khi Cục trưởng điều động, biệt phái, đánh giá công chức. Thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp theo từng tháng để đảm bảo kịp thời chế độ, động viên công chức, người lao động. Việc công nhận sáng kiến, giải pháp và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng chủ động, hướng đến người lao động trực tiếp, ban hành Tiêu chí đánh giá công chức, người lao động. Kết quả công tác tổ chức cán bộ năm 2019 ở Lào Cai: Năm 2019, không có công chức, người lao động vi phạm kỷ luật hoặc bị khởi tố, bắt giam. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, người lao động được quan tâm thực hiện kịp thời, thường xuyên
Tham mưu được Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng giai đoạn 2021-2026. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp đối với 03 công chức. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quyết định tuyển dụng 02 biên chế tại Chi cục; quyết định điều động, bổ nhiệm 04 Chi cục trưởng (Sa Pa, Bảo Thắng, Mường Khương, Văn Bàn), bổ nhiệm Thẩm tra viên đối với 01 công chức.
Cục trưởng quyết định điều động, bổ nhiệm 02 Phó Chi cục trưởng (Si Ma Cai, Văn Bàn), bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với 02 công chức tập sự (Bắc Hà, Bảo Thắng), chuyển ngạch đối với 01 công chức, chuyển đổi công tác đối với 01 công chức, biệt phái đối với 03 công chức; bổ nhiệm lại 02 Kế toán trưởng; hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổng cục bổ nhiệm Thẩm tra viên chính đối với 01 công chức. Cục trưởng quyết định cử 23 công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và cử 22 công chức dự thi nâng ngạch do Ngành, địa phương tổ chức; quyết định chuyển ngạch và xếp lương đối với 15 công chức nâng ngạch lên ngạch thư ký thi hành án, cán sự, kế toán viên. Đồng thời, Cục đã ban hành Kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác năm 2019.
Tính đến 30/9/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh có 04 phòng chuyên môn thuộc Cục và 09 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc. Tổng số biên chế hiện có là 99/96 biên chế được giao và 36 Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ. Về chức danh lãnh đạo có: 03 Lãnh đạo Cục (01 Cục trưởng; 02 Phó Cục trưởng), 08 Lãnh đạo phòng (04 Trưởng phòng; 04 Phó Trưởng phòng); 19 Lãnh đạo Chi cục (08 Chi cục trưởng; 11 Phó Chi cục trưởng, trong đó có 01 Phó Chi cục trưởng giao phụ trách đơn vị). Về chức danh Tư pháp có: 42 Chấp hành viên (01 cao cấp, 21 trung cấp; 20 sơ cấp); 08 Thẩm tra viên; 20 Thư ký thi hành án (13 Thư ký thi hành án; 7 Thư ký trung cấp thi hành án); 12 Kế toán; 08 chuyên viên; 06 cán sự; 03 công chức khác. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật 01, Thạc sĩ Luật 4, Cử nhân Luật 75, Cử nhân ngành khác 12, Trung cấp Luật 02. Lý luận Chính trị: 20 Cao cấp, 12 Trung cấp, 9 Sơ cấp. Quản lý Nhà nước: Chuyên viên cao cấp 01, Chuyên viên chính 03, Chuyên viên 37.
4. Chú trọng tới việc xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị làm việc cho các các cơ quan thi hành án dân sự trong Ngành theo đúng quy định; rà soát, thực hiện thủ tục đề nghị xây dựng mới hoặc sửa chữa trụ sở, kho vật chứng của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; quản lý hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách được cấp; tranh thủ sự ủng hộ về kinh phí, ngân sách của địa phương để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị và góp phần nâng cao thu nhập của công chức, người lao động; tiếp tục đề xuất và tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, cấp ủy và chính quyền địa phương có chế độ, chính sách tốt hơn đối với đội ngũ công chức, người lao động được luân chuyển, điều động công tác tại các địa bàn.
Đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, kinh phí xây dựng kho vật chứng và ứng dụng công nghệ thông tin tại Cục. Đề xuất Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp cho triển khai dự án cải tạo, mở rộng trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bát Xát và dự án xây dựng mới Trụ sở và kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Thắng giai đoạn 2020-2022 đã được phê duyệt chủ trương.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự ở Lào Cai, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Rà soát bổ sung cơ sở hạ tầng công nghệ các trang thiết bị máy trạm, đường truyền dung lượng máy lên ở Chi cục 30 MB, ở Cục 60 MB. Tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng, Trang thông tin điện tử thi hành án dân sự. Ngày 21/11/2018 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Lào Cai và tổ chức tập huấn về quy trình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự qua dịch vụ bưu chính công ích.
5. Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt phong trào“Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” tại các xã vùng cao được phân công đỡ đầu nhằm giúp đỡ các xã nông thôn mới hoàn thành bộ tiêu chí phù hợp với thế mạnh tại cơ sở, huy động các nguồn lực xã hội góp phần đầu tư cơ sở vật chất nhằm giúp đỡ các xã nông thôn mới.
Trong năm 2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố đã phối hợp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự tại các xã, thôn được giúp đỡ và đã quyên góp ủng hộ các xã, thôn với số tiền 27.700.000 đồng (Cục 13.500.000 đồng, các Chi cục Thi hành án dân sự 14.200.000 đồng); tháng 9/2019, Cục đã hỗ trợ cải tạo nhà ở 9.000.000 đồng cho 03 hộ gia đình tại xã Quan Thần Sán 3.000.000 đồng/hộ. Cục đã phối hợp với Câu lạc bộ Hy vọng tổ chức chương trình thiện nguyện “chung tay xây dựng nông thôn mới” tại xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai, tặng 200 bộ quần áo, 391 đôi giầy, 1.500 kg gạo, 04 máy lọc nước và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác cho xã và các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở với tổng trị giá 74 triệu đồng; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bát Xát phối hợp với đoàn thiện nguyện tặng quà cho 02 trường xã A Lù trị giá 200 triệu đồng.
Thực hiện chính sách an sinh xã hội, thường xuyên vận động công chức, người lao động ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện do địa phương, ngành phát động, cụ thể: Cục Thi hành án dân sự nhận giúp đỡ 01 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai; Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện nhận đỡ đầu 02 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi cháu với số tiền 300.000đ/tháng. Các đơn vị toàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện với tổng số tiền là 47.892.000 đồng.
 Năm 2019, nhiều cá nhân, đơn vị thi hành án dân sự ở Lào Cai được bình xét, công nhận hình thức thi đua, khen thưởng cao.
Lê Anh