Thông tin báo chí phục vụ Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020

28/11/2019
Ngày 29/11/2019, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự thông tin một số kết quả công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) nổi bật năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, cụ thể như sau:

 


1. Một số kết quả THADS, THAHC nổi bật trong năm 2019
1.1. Kết quả THADS
Trong bối cảnh số việc và tiền thụ lý mới tiếp tục tăng so với năm 2018, tăng 24.200 việc (tăng 3,99%), tương đương với trên 65.500 tỷ đồng (tăng 97,14%), đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế theo chủ trương chung của Đảng, Chính phủ (trung bình giảm 200 biên chế/năm) nhưng các cơ quan THADS đã nỗ lực thi hành vượt chỉ tiêu đã đề ra, cụ thể:
- Về việc, tổng số thụ lý là 972.376 việc, tăng 46.201 việc (tăng 4,99% so với năm 2018). Tổng số phải thi hành là 959.508 việc, tăng 46.498 việc (tăng 5,09% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó: số có điều kiện thi hành là 737.061 việc, tăng 26.019 việc (tăng 3,66% so với năm 2018) (chiếm 76,82%).
Kết quả: thi hành xong 579.256 việc; đạt tỉ lệ 78,59% (cao hơn 5,59% so với chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao).
- Về tiền, tổng số thụ lý là trên 273 nghìn tỷ, tăng xấp xỉ 78 nghìn tỷ (tăng 39,81% so với năm 2018). Tổng số phải thi hành là trên 251 nghìn tỷ, trong đó: số có điều kiện thi hành là 148.791 tỷ 404 triệu 648 nghìn đồng, tăng 58.931 tỷ 597 triệu 977 nghìn đồng (tăng 65,58% so với năm 2018), chiếm 59,24%.
Kết quả: Thi hành xong 52.715 tỷ 652 triệu 061 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 35,43% (cao hơn 2,43% so với chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao).
Năm 2019, số tuyệt đối thi hành cả về việc và tiền đều tăng so với năm 2018, cụ thể: Số việc thi hành xong tăng 8.101 việc (tăng 1,42%), số tiền thi hành xong tăng trên 18.207 tỷ đồng (tăng 52,77%).
1.2. Kết quả theo dõi THAHC
Đã thực hiện theo dõi 637 việc (trong đó 224 việc từ năm 2018 chyển sang; 413 việc phát sinh trong năm 2019). Kết quả: thi hành xong 298 việc (tăng 159 việc so với năm 2018).
1.3. Công tác xây dựng đề án, văn bản
Năm 2019, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; chủ trì ban hành 02 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật THADS[1]. Như vậy, hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật THADS sửa đổi, bổ sung về cơ bản đã được hoàn thiện với 02 Nghị định, 02 Chỉ thị, 10 Thông tư liên tịch và 17 Thông tư.
1.4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Các cơ quan THADS đã thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu trực tiếp tiếp công dân. Các cơ quan THADS địa phương đã tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm kiến nghị từ cơ sở. Năm 2019, Bộ Tư pháp đã tiếp 16.646 lượt công dân (tại Bộ Tư pháp 638 lượt, tại các địa phương 16.008 lượt). Hệ thống THADS đã tiếp nhận 8.857 đơn (6.915 đơn khiếu nại, và 1.942 đơn tố cáo) tương ứng với 6.122 việc. Qua phân loại, có 3.205 việc thuộc thẩm quyền. Kết quả: Đã giải quyết xong 3.087 việc (2.694 việc khiếu nại và 393 việc tố cáo), đạt tỷ lệ 96,32%, số việc đang trong thời hạn giải quyết là 118 việc (76 việc khiếu nại và 42 việc tố cáo).
1.5. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Tăng cường sử dụng thống nhất, đồng bộ chữ ký số, văn bản điện tử trong trao đổi văn bản trong Hệ thống; triển khai áp dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành liên kết với trục liên thông văn bản quốc gia tại các cơ quan THADS. Toàn Hệ thống THADS đã ký kết thỏa thuận với Bưu điện Việt Nam để thực hiện dịch vụ việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính, đồng thời, triển khai phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án tạo thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS.
2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Năm 2020, để kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, tạo dựng thể chế, cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, thuận lợi; các cơ quan THADS tiếp tục  nỗ lực triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác THADS, theo dõi THAHC trong năm 2020, tập trung một số nội dung trọng tâm sau:
 Một là, tiếp tục nghiên cứu, triển khai hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động THADS, theo dõi THAHC; bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp nhằm chỉ đạo kịp thời, thống nhất việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là kết quả tỷ lệ thi hành xong trên tổng số có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước; nâng cao chất lượng thi hành các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng và các khoản thu cho ngân sách nhà nước; đặc biệt chú trọng việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.
Hai là, tập trung nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về THADS để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật THADS và các văn bản hướng dẫn cũng như pháp luật có liên quan, kịp thời thực hiện tổng kết 05 năm thi hành Luật THADS.
Ba là, tiếp tục tham mưu giúp Chính phủ triển khai hiệu quả Luật Tố tụng hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật tố tụng hành chính; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi THAHC. 
Bốn là, tăng cường công tác tiếp công dân, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm công tác THADS được triển khai thực hiện kịp thời, thông suốt, hiệu quả; trong đó, chú trọng tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết triệt để các khiếu nại, tố cáo từ cấp cơ sở, hạn chế phát sinh các khiếu nại, tố cáo vượt cấp làm phức tạp tình hình, kéo dài thời gian thi hành án.
Năm, tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, tập trung nghiên cứu sắp xếp tổ chức các cơ quan trong Hệ thống THADS bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức làm công tác THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, giảm đến mức thấp nhất các trường hợp công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật.
Sáu, tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo phục vụ đắc lực cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ.
Bảy là, tăng cường phối hợp với các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương,đồng thời huy động tối đa sự tham gia của cả hệ thống chính trị đối với công tác THADS, theo dõi THAHC.
Trên đây là thông tin liên quan đến một số kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Tổng cục THADS trân trọng gửi các cơ quan thông tấn, báo chí./.
 

[1] Thông tư số 18/2018/TT-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức THADS; Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 về chế độ báo cáo, thống kê THADS, theo dõi THAHC.