Triệu tập tham dự Hội thảo “Những điểm mới của Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, quá trình áp dụng và một số vấn đề cần lưu ý”

12/10/2020
Thực hiện Quyết định số 1550/QĐ-BTP ngày 08/7/2020 của Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch hoạt động giai đoạn gia hạn của Dự án Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020 (Dự án JICA), Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Dự án JICA tổ chức Hội thảo “Những điểm mới của Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, quá trình áp dụng và một số vấn đề cần lưu ý”.

1. Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 13/10/2020.

2. Hình thức và địa điểm:
 Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đa phương tiện.
-  Điểm cầu Trung ương và Cục THADS thành phố Hà Nội: Hội trường Đa năng, nhà N6, trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
-  Điểm cầu địa phương: Trụ sở 62 Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

3. Thành phần triệu tập
- Điểm cầu Trung ương:
+ Chủ trì: Lãnh đạo Tổng cục.
+ Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của một số đơn vị trực thuộc Tổng cục THADS (18 người).
+ Cục THADS thành phố Hà Nội (đại diện Lãnh đạo Cục, Chi cục, Phòng nghiệp vụ, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án) (35 người).
- 62 điểm cầu địa phương, gồm: đại diện Lãnh đạo Cục, Chi cục, Phòng nghiệp vụ, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án.

4. Tài liệu Hội nghị
Tài liệu được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục ít nhất 01 ngày trước khi tổ chức Hội nghị.