Bộ Tư pháp ban hành Đề án tinh giản biên chế của hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2024 - 2026

24/01/2024


Ngày 22/01/2024, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 80/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án Tinh giản biên chế (TGBC) của hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) giai đoạn 2024 – 2026, với các nội dung chủ yếu sau đây:
I. Mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc
1. Mục tiêu
1.1.Mục tiêu chung
TGBC nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài, có năng lực vào làm việc tại hệ thống THADS đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
1.2. Mục tiêu cụ thể
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện TGBC theo quy định của Đảng và Nhà nước.
- Thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng công chức theo chỉ đạo của Đảng và nhà nước tạo tiền đề cho hệ thống THADS phát triển ổn định và bền vững.
2. Quan điểm
- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý thống nhất của lãnh đạo cơ quan THADS; phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục THADS địa phương trong quá trình thực hiện.
- Thống nhất nhận thức và hành động; quyết tâm, kiên trì thực hiện mục tiêu TGBC theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp.
- TGBC không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
- Tỉ lệ TGBC được xác định theo từng đơn vị, phù hợp với thực tế yêu cầu công việc, số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị, tránh hiện tượng cào bằng.
- Cơ cấu lại đội ngũ công chức hợp lý về trình độ chuyên môn, ngạch, độ tuổi, giới tính, dân tộc.
- Thực hiện TGBC đồng bộ với cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ; nâng cao chất lượng khu vực dịch vụ công và đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp công; quan tâm tới đời sống công chức.
3. Nguyên tắc
- TGBC phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và thực hiện đánh giá, xếp loại công chức trong từng đơn vị.
- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật.
- Phải bảo đảm chi trả chế độ, chính sách TGBC kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.
- Phải đảm bảo tính cân đối giữa vị trí việc làm và khối lượng công việc phải giải quyết của từng đơn vị
- Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện TGBC trong đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.
II. Nhiệm vụ, lộ trình và giải pháp
1. Nhiệm vụ
TGBC trong giai đoạn 2024 - 2026 đối với các trường hợp công chức, người lao động thuộc đối tượng tinh giản theo quy định pháp luật về TGBC.
2. Giải pháp và lộ trình
2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động về mục tiêu, quan điểm, ý nghĩa, yêu cầu của công tác TGBC và cơ cấu lại đội ngũ công chức, tạo sự đồng thuận của công chức trong thực hiện chủ trương TGBC; xác định trách nhiệm thực hiện TGBC trước hết thuộc về người đứng đầu đơn vị.
Thời gian thực hiện: Hằng năm.
2.2. Về tổ chức bộ máy
- Tiếp tục hoàn thiện thể chế và rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về TGBC và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg ngày 02/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục THADS trực thuộc Bộ Tư pháp.
- Đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.
Thời gian thực hiện: Hằng năm.
2.3. Về quản lý biên chế
- Cơ bản không giao thêm biên chế công chức trong các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương trừ trường hợp đặc biệt thành lập tổ chức mới hoặc được cấp có thẩm quyền giao thêm nhiệm vụ hoặc điều chuyển từ đơn vị có khối lượng công việc ít sang đơn vị có khối lượng công việc lớn, đơn vị quá tải. Tiếp tục rà soát việc giao biên chế của các đơn vị trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện TGBC đối với những công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện TGBC theo quy định của pháp luật về TGBC.
- Việc thực hiện TGBC cần tính toán kỹ trên cơ sở số công chức dự kiến nghỉ hưu, nghỉ TGBC trong giai đoạn để tránh bị động trong việc sử dụng biên chế của các đơn vị nhất là trong thời gian chưa tuyển dụng được công chức.
- Rà soát, xác định cơ cấu, số lượng lao động hợp đồng trong toàn hệ thống THADS để làm cơ sở cho việc bố trí, sử dụng lao động hợp đồng hợp lý, tiết kiệm kinh phí và phù hợp với Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Thời gian thực hiện: Hằng năm.
2.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý công chức
- Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ; chủ trương mới về công tác xây dựng vị trí việc làm để triển khai theo kế hoạch đề ra của Chính phủ nhằm xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai phù hợp với quy định của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về vị trí việc làm; chú trọng xác định số lượng công chức theo các tiêu chí lượng hóa, bảo đảm chất lượng, cơ cấu, tỷ lệ đội ngũ công chức, viên chức có khả năng đảm nhận công việc được giao.
- Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức; tăng cường thu hút, tiếp nhận nhân sự có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, có kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vào công tác tại các cơ quan THADS.
- Hoàn thiện tiêu chuẩn các ngạch công chức, chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng chú trọng phẩm chất, năng lực; xác định cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu công việc của từng đơn vị.
- Hoàn thiện quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để thực hiện thống nhất công tác bổ nhiệm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS. Đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó trong các đơn vị thuộc hệ thống THADS.
 - Thực hiện nghiêm việc đánh giá công chức của đơn vị chủ yếu dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm thực chất, không hình thức, nể nang, né tránh; sử dụng, bố trí công chức đúng vị trí, đúng năng lực, sở trường, phù hợp với vị trí việc làm.
- Hoàn thiện kế hoạch, chương trình, nội dung, hình thức bồi dưỡng công chức bảo đảm chất lượng bồi dưỡng, theo yêu cầu vị trí việc làm và yêu cầu công tác của các đơn vị. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhất là kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với công chức trong quy hoạch lãnh đạo, quản lý của Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống THADS để tiết kiệm nhân lực, thời gian, kinh phí và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát lộ trình TGBC hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.
Thời gian thực hiện: Hằng năm.
 III. Tổ chức thực hiện
1. Tổng cục THADS
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong toàn Hệ thống THADS các chủ trương, chính sách TGBC của Đảng và Nhà nước; làm tốt công tác tư tưởng cho công chức trong quá trình thực hiện TGBC.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện TGBC của Hệ thống THADS theo đúng các Nghị quyết, Kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác TGBC. Tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế được phân bổ và biên chế đã thực hiện TGBC của hệ thống THADS; rà soát, kiểm tra việc quản lý và sử dụng biên chế tại các cơ quan THADS địa phương.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch TGBC hằng năm của toàn hệ thống THADS sau khi được Bộ trưởng phê duyệt.
- Trên cơ sở Kế hoạch TGBC hằng năm được phê duyệt, chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính thẩm định và lập danh sách những đối tượng thuộc diện TGBC trình Bộ trưởng phê duyệt. Định kỳ hằng năm, tổng hợp, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện TGBC hệ thống THADS gửi Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và gửi cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện việc chi trả chế độ, chính sách cho từng đối tượng TGBC thuộc thẩm quyền quản lý.
2. Vụ Tổ chức cán bộ
Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Tổng cục THADS thực hiện TGBC theo đúng các quy định của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Cho ý kiến đối với đối tượng TGBC trong hệ thống THADS trên cơ sở danh sách do Tổng cục THADS tổng hợp.
3. Cục Kế hoạch – Tài chính
Phối hợp với Tổng cục THADS thẩm định, bố trí kinh phí thực hiện TGBC, hướng dẫn thủ tục lập, giao dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện TGBC; tổng hợp, đề nghị Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí và thực hiện việc quyết toán kinh phí chi trả cho đối tượng TGBC theo quy định.
4. Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách TGBC của Đảng và Nhà nước đến công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; làm tốt công tác tư tưởng cho công chức trong quá trình thực hiện TGBC.
- Trên cơ sở Đề án TGBC hệ thống THADS và tình hình quản lý, sử dụng công chức của đơn vị mình, xây dựng Đề án TGBC giai đoạn 2024 - 2026 và Kế hoạch TGBC hằng năm của đơn vị để trình Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS phê duyệt.
- Tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án và Kế hoạch TGBC sau khi được phê duyệt.
- Trên cơ sở Kế hoạch TGBC hằng năm được phê duyệt, lập danh sách những đối tượng thuộc diện TGBC của cơ quan, đơn vị mình gửi Tổng cục THADS tổng hợp, thẩm định.
- Thực hiện việc chi trả chế độ, chính sách cho từng đối tượng TGBC thuộc thẩm quyền quản lý.
5. Đề nghị Đảng ủy Tổng cục THADS, cấp ủy các đơn vị, các tổ chức đoàn thể thuộc Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường sự lãnh đạo, giám sát, tham gia việc thực hiện TGBC của hệ thống THADS, động viên công chức, viên chức, đoàn viên thống nhất tư tưởng và hành động thực hiện có hiệu quả việc TGBC theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của Bộ Tư pháp.
6. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án
Nguồn kinh phí xây dựng và triển khai thực hiện Đề án TGBC của hệ thống THADS giai đoạn 2024 - 2026 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.