Bộ Tư pháp ban hành văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp, chỉ đạo thực hiện việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

25/03/2024


Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024[1] và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 838/VPCP-V.I ngày 02/02/2024[2]  và Văn bản số 915/VPCP-V.I ngày 07/02/2024[3] của Văn phòng Chính phủ về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1419/BTP-TCTHADS ngày 22/3/2024 đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp chỉ đạo đối với công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính ở bộ, ngành và địa phương mình, với các nội dung như sau:
1. Tiếp tục thực hiện, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 về trách nhiệm tham gia đối thoại, tham gia phiên tòa và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án trong các vụ án hành chính; chỉ đạo rà soát và tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn trong năm 2023; chỉ đạo kiểm tra, xem xét và xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
2. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, nhất là những nội dung được đề nghị phối hợp tại Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2024 (ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-BTP ngày 12/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và tại Văn bản số 838/VPCP-V.I ngày 02/02/2024, Văn bản số 915/VPCP-V.I ngày 07/02/2024 của Văn phòng Chính phủ.
3. Định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính của bộ, ngành và địa phương mình, báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2723/BTP-TCTHADS ngày 30/6/2023; đồng thời, đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện và báo cáo các nội dung theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 838/VPCP-V.I ngày 02/02/2024 và Văn bản số 915/VPCP-V.I ngày 07/02/2024 của Văn phòng Chính phủ. Kết quả thực hiện gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu.
Việc Bộ Tư pháp ký ban hành Công văn số 1419/BTP-TCTHADS ngày 22/3/2024 đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp chỉ đạo đối với công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính./.
Nguyễn Thanh Nam, Vụ Nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự.
File đính kèm.
 
[1] Nghị quyết đặt ra yêu cầu chấp hành nghiêm quy định pháp luật tố tụng hành chính, tổ chức thi hành hiệu quả các quyết định, bản án hành chính đã có hiệu lực.
[2] Tại Văn bản số 838/VPCP-V.I ngày 02/02/2024 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chỉ đạo Bộ Tư pháp: (a) Tiếp tục tham mưu giúp Chính phủ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, tập trung kiểm tra các địa phương có số lượng vụ việc thi hành án hành chính lớn, phức tạp, kéo dài, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất biện pháp thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; (b) Trên cơ sở tổng hợp kết quả tổng kết tình hình thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015, kết quả sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và kết quả tổng kết thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
[3] Tại Văn bản số 915/VPCP-V.I ngày 07/02/2024 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chỉ đạo Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các nội dung về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giao tại Văn bản số 915/VPCP-V.I.