Những nội dung cơ bản của kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống THADS năm 2024

29/02/2024
Tổng cục Tổng cục THADS đã ký Quyết định 217/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/204 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống THADS năm 2024.


Kế hoạch xác định mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN, Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương; quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước về PCTN, tiêu cực trong thời gian tới. Thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, Bộ Tư pháp về công tác PCTN, tiêu cực. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, người lao động trong Hệ thống THADS về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác. Công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách pháp luật về kiểm soát, kê khai tài sản thu nhập của công chức theo quy định của pháp luật.
Yêu cầu bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản khác của Tổng cục THADS triển khai, chỉ đạo, thực hiện, chú trọng lĩnh vực, nhiệm vụ có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. Công tác phòng chống tham nhũng phải gắn với công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện, ngăn ngừa.
1. Nhiệm vụ, giải pháp của Tổng cục THADS
1.1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống THADS, các văn bản chỉ đạo, quán triệt, Kế hoạch, Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục THADS về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống THADS
- Chỉ đạo tăng cường công tác quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống THADS bằng nhiều hình thức: Bài viết, chuyên đề; tại các hội nghị triển khai công tác THADS đầu năm, các hội nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ, có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Kế hoạch của Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chương trình hành động, Kế hoạch của Tổng cục và các văn bản khác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống THADS đã được ban hành.
- Đề xuất xây dựng cuốn cẩm nang về bài học kinh nghiệm và các biện pháp, giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong THADS. Xây dựng bài viết về cách thức triển khai, tổ chức thực hiện hay, sáng tạo trong thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương; bài học kinh nghiệm và các biện pháp, giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
1.2. Nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, văn bản
- Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
- Tham mưu ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 quy định chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi thi hành án hành chính.
- Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và xây dựng Kế hoạch của Tổng cục tổ chức thực hiện Quy định số132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị.
- Tham mưu Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác THADS.
- Thường xuyên rà soát ban hành, sửa đổi, bổ sung và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan bảo đảm theo đúng quy định.
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện “Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy Hệ thống THADS” và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tổ chức cán bộ.
- Rà soát, sửa đổi bổ sung các Quy trình, Quy định, Quy chế trong các cơ quan THADS, đặc biệt là Quy chế kiểm tra trong THADS.
- Rà soát sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức Hệ thống THADS.
1.3. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
- Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chỉ đạo công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của Hệ thống THADS như công khai Quy chế hoạt động, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động.
Công khai và chỉ đạo công khai, minh bạch hoạt động tài chính, xây dựng cơ bản; công bố hoặc niêm yết công khai tại cơ quan, đơn vị.
Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, việc tuyển dụng cán bộ, công chức và người lao động vào cơ quan, đơn vị; số lượng, tiêu chuẩn, hình thức tuyển dụng và kết quả tuyển dụng; việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí đối với cán bộ, công chức và người lao động khác.
- Thực hiện nghiêm định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chủ động, tích cực triển khai, thực hiện, cụ thể hóa thành các quy định, quy chế chi tiêu, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản Nhà nước.
Hướng dẫn cơ quan đơn vị trong việc xây dựng, ban hành, công khai và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, ban hành, công khai và hướng dẫn thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
- Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan, đảm bảo liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ, xây dựng nếp sống văn minh và làm việc theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
- Thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiện toàn tổ chức, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng; thực hiện nghiêm công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo trong Hệ thống THADS. Xây dựng kế hoạch định kỳ luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, công khai kế hoạch thực hiện nguyên tắc và những hành vi bị nghiêm cấm trong việc thực hiện định kỳ chuyển đổi nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế theo quy định, công tác đánh giá công chức, người lao động trong Hệ thống THADS.
- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động và thanh toán không dùng tiền mặt. Triển khai Đề án “Biên lai điện tử thu tiền trong hoạt động thi hành án dân sự” theo Quyết định số 1693/QĐ-BTP ngày 09/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Hoàn thiện đưa phần mềm quản lý Biên lai điện tử vào áp dụng trong toàn Hệ thống THADS.
- Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/1/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo về kê khai tài sản, thu nhập. Kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên nguyên tắc kiểm soát tài sản, thu nhập phải bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng; được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không xâm phạm quyền tài sản của người có nghĩa vụ kê khai.
1.4. Công tác thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực
- Tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra, giám sát, siết chặt  kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với công chức, viên chức, người lao động có hành vi tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo tính răn đe, giáo dục
- Kiểm tra thường xuyên thu, chi, quản lý tiền THADS; duyệt quyết toán ngân sách nhà nước.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; rà soát, hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra các vụ việc thi hành án liên quan đến thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để tổ chức thi hành hiệu quả; không ngừng nâng cao kết quả thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án, đồng thời phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS liên quan đến loại vụ việc này. Rà soát, tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra các vụ việc thi hành án liên quan đến các vụ việc thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên để tổ chức thi hành hiệu quả, đồng thời phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS liên quan đến loại vụ việc này.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra việc xác minh điều kiện thi hành án, xử lý tài sản kê biên, phong tỏa, công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án theo đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS
- Tổng hợp các hạn chế, vi phạm cần rút kinh nghiệm qua kiểm tra, thanh tra, kiểm sát gửi cơ quan THADS địa phương để tổ chức thực hiện khắc phục.
- Phối hợp với Thanh tra Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm sát, kiểm toán về THADS đúng quy định
1.5. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
- Tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn đúng quy định của pháp luật. Quan tâm tiếp nhận thông tin đường dây nóng; thường xuyên rà soát việc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp làm kênh nắm bắt thông tin về tiêu cực, tham nhũng để kịp thời phát hiện xử lý kịp thời; xử lý các kiến nghị của người dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng/Trang thông tin điện tử THADS, Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến THADS.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; đề xuất biện pháp chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tập trung giải quyết từng vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài hoặc vụ việc thuộc diện Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp theo dõi, chỉ đạo giải quyết nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.
1.6. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
- Ban hành, tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật, giải pháp phòng, chống tiêu cực; chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực gắn với phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tiêu cực, phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ngăn ngừa, khắc phục, hoàn thiện.
- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
- Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tiêu cực thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật của Nhà nước, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm; xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực có liên quan đến thực thi chức trách nhiệm vụ trong Hệ thống THADS.
- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức; sơ kết, tổng kết, đánh giá hàng năm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trong giải quyết những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp trong Hệ thống THADS.
1.7. Giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2024 của thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đã được phân công
Tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đã được phân công.
1.8. Công tác phối hợp
- Phối hợp với Thanh tra Bộ tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an thực hiện Kế hoạch ngày 08/6/2023 của đồng chí Tô Lâm, Phó Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phân công thực hiện nhiệm vụ số 10 thuộc Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo trung ương.
- Tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cơ quan THADS trong thời hạn theo quy định của pháp luật; nhất là các vụ việc án tuyên không rõ, khó thi hành.
- Tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác kiểm sát hoạt động THADS, phát hiện vi phạm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm sát, có biện pháp tháo gỡ các vụ việc phức tạp, kéo dài mà pháp luật chưa có quy định.
- Tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sơ kết, tổng kết tình hình phối hợp thực hiện các quy định về phối hợp liên ngành; thống nhất hướng dẫn áp dụng pháp luật, chỉ đạo nghiệp vụ; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Bộ Tài nguyên và môi trường và các Bộ, ngành có liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả THADS.
-  Phối hợp với Thanh tra Bộ Tư pháp thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Tổng cục THADS với Thanh tra Bộ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với yêu cầu phòng ngừa trong tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS.
- Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong THADS, theo dõi THAHC. Tích cực phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố Trung ương đôn đốc thi hành án hành chính hiệu quả.
1.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác, đột xuất phát sinh trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
2. Nhiệm vụ của cơ quan THADS địa phương
2.1. Tiếp tục triển khai, quán triệt các yêu cầu của cấp trên, quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của đơn vị.
2.2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường các hình thức truyền thông về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS.
2.3. Thực hiện tốt các biện pháp thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
- Công khai, minh bạch về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị.
- Công khai, minh bạch về hoạt động, thủ tục hành chính của cơ quan; các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; cải cách hành chính; thanh toán không dùng tiền mặt; ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý.
- Công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính; kiểm tra thường xuyên thu - chi ngân sách, thu - chi tiền thi hành án và các khoản tiền tạm thu thi hành án.
- Rà soát, phân tích, nhận diện đầy đủ các biểu hiện, nguy cơ tham nhũng, tiêu cực có thể xảy ra trên tất cả các vị trí, lĩnh vực công tác tại đơn vị và thực hiện phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực.
- Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin báo chí và các phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng, tiêu cực qua đường dây nóng; tăng cường đối thoại với công dân nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.
- Thực hiện các biện pháp phát hiện và xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, như:
+ Tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại Cục theo Kế hoạch kiểm tra công tác THADS; Cục chỉ đạo Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tự tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại Chi cục trong đó có cả nội dung kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
+ Kiểm tra, giám sát Chấp hành viên thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án, đặc biệt là khâu thẩm định giá, bán đấu giá tài sản đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước và án liên quan đến tín dụng, ngân hàng.
+ Tham mưu chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền xử lý của Cục THADS.
+ Tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, kiểm toán đúng quy định./.
                                                                                                                                  GQKNTC