Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024

26/03/2024
Ngày 21/3/2024, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định số 295/QĐ-TCTHADS và Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2024.


Kế hoạch nêu trên xác định mục đích nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó xác định cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp; tập trung triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính được Bộ Tư pháp giao; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; găn việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác chuyên môn và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
Để đạt được các mục đích nêu trên, Kế hoạch của Tổng cục Thi hành án dân sự đã xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; các nhiệm vụ đề ra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và bám sát các nhiệm vụ cải cách hành chính theo yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 3064/QĐ-BTP ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Các nhiệm vụ của Kế hoạch bao gồm 6 nội dung chính: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; (2) Cải cách thể chế; (3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người lao động thuộc Hệ thống Thi hành án dân sự; (5) Cải cách tài chính công; (6) Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trong đó trọng tâm là hoàn thành cơ bản việc xây dựng cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự để quản lý, kết nối và chia sẻ với các cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020; Đề án 06 bảo đảm tiến độ và chất lượng theo chương trình, kế hoạch của Bộ Tư pháp.
Các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện, tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể được giao tại Kế hoạch này, bảo đảm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
Văn phòng Tổng cục là đơn vị được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng măc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai.
Quỳnh Trang - VP Tổng cục THADS
File đính kèm