Tăng cường hỗ trợ Vụ Quản lý thi hành án, Bộ Tư pháp Lào triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)

16/05/2023
Được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam, trên cơ sở thống nhất với Vụ Quản lý thi hành án - Bộ Tư pháp Lào, sáng ngày 16/5/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) phối hợp với Vụ Quản lý thi hành án, Bộ Tư pháp Lào tổ chức cuộc họp trực tuyến để trao đổi về kế hoạch hỗ trợ tổ chức triển khai thi hành Luật THADS (sửa đổi).


Tham dự cuộc họp, về phía Bộ Tư pháp Việt Nam, có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS – chủ trì, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, đồng chí Trương Thế Côn, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp và đồng chí Hoàng Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Hợp tác 2, Vụ Hợp tác quốc tế. Về phía Bộ Tư pháp Lào, có đồng chí Kong Sỉ Sải Sụt Tha, Vụ trưởng Vụ Quản lý thi hành án – chủ trì, các đồng chí Phó Vụ trưởng, Lãnh đạo các phòng của Vụ Quản lý thi hành án và đồng chí Bun Tha Vy, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp Lào.

 Sau khi Luật THADS (sửa đổi) được ban hành, Vụ Quản lý thi hành án, Bộ Tư pháp Lào đang tập trung thực hiện 03 hoạt động, cụ thể:
Thứ nhất, xây dựng Đề án thành lập hệ thống THADS theo ngành dọc, trình Bộ Nội vụ. Đề án hướng tới xây dựng hệ thống THADS Lào vững mạnh. Trước đây, Sở Tư pháp cấp tỉnh và Phòng Tư pháp cấp huyện tổ chức thi hành án; theo Luật THADS (sửa đổi), hệ thống cơ quan THADS sẽ được thành lập độc lập và tổ chức theo ngành dọc, phù hợp với điều kiện thực tế. Theo Đề án, tại 25 tỉnh sẽ thành lập 25 Cục THADS thực hiện nhiệm vụ quản lý thi hành án trên địa bàn tỉnh và tổ chức thi hành án tại thành phố thủ phủ của tỉnh. Trực thuộc Cục THADS là các Chi cục THADS, tuy nhiên một Chi cục sẽ quản lý một số địa bàn cấp huyện. Hiện có 148 huyện nhưng trước mắt xây dựng 25 Chi cục THADS; 01 Chi cục THADS sẽ được giao phụ trách ít nhất là 02 huyện, nhiều nhất là 06 huyện. Hiện nay, Đề án đang trình Bộ Nội vụ xem xét thông qua. Khó khăn hiện nay ngoài vấn đề thành lập các cơ quan THADS, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này, còn có các nội dung liên quan đến cơ sở hạ tầng, điều kiện làm việc của các cơ quan THADS địa phương vì trước đây sử dụng chung với Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các tỉnh, các huyện.
Thứ hai, xây dựng văn bản hướng dẫn và sổ tay nghiệp vụ thi hành án. Tuy nhiên, nhiệm vụ này cần nhiều thời gian, nguồn lực và đầu tư chuyên môn.
Thứ ba, xây dựng chương trình bồi dưỡng và tổ chức đào tạo nghiệp vụ THADS. Trước đây, nội dung và thời lượng chương trình đào tạo còn hạn chế, tài liệu chủ yếu là văn bản pháp luật về THADS, chưa có giáo trình, học liệu. Do đó, cần xây dựng hệ thống tài liệu phù hợp và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành Luật THADS.
Vụ Quản lý thi hành án, Bộ Tư pháp Lào đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
 Tổng cục THADS, Học viện Tư pháp và Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thi hành Luật THADS của Việt Nam, công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp và một số chủ trương định hướng hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Bộ Tư pháp Lào.
 

Sau quá trình thảo luận, hai bên đã cơ bản thống nhất các công việc chính trong thời gian tới. Theo đó, Vụ Quản lý thi hành án sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai ba hoạt động nêu trên, đề xuất các công việc cần phía Việt Nam hỗ trợ. Bộ Tư pháp Lào sẽ dịch Luật THADS (sửa đổi) sang tiếng Việt để Bộ Tư pháp Việt Nam nghiên cứu, xem xét nội dung hỗ trợ cụ thể, nhất là việc xây dựng các văn bản hướng dẫn và sổ tay nghiệp vụ, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở đề xuất của phía Bạn và kết quả nghiên cứu Luật THADS của Lào, Tổng cục THADS sẽ phối hợp với các đơn vị tham mưu Bộ Tư pháp Việt Nam thành lập Tổ công tác hỗ trợ Vụ Quản lý và tổ chức thi hành án, Bộ Tư pháp Lào triển khai thi hành Luật THADS (sửa đổi); Tổ công tác xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể; hai bên xem xét tổ chức đoàn ra hoặc đón đoàn vào để hỗ trợ kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc trao đổi, học tập thực tế./.
Nguyễn Thị Ngân - Văn phòng TCTHADS