Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin - Tổng cục THADS tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021

01/02/2021
Chiều ngày 01/02/2021, Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin (Trung tâm), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS và đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021 của Trung tâm. Theo đó, năm 2020, trong điều kiện khối lượng công việc của Trung tâm ngày càng nhiều, biên chế ít, song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Trung tâm đã triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể trên một số mặt công tác sau đây:
Công tác thống kê thi hành án dân sự tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục. Năm 2020, công tác báo cáo thống kê thi hành án dân sự đã được thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ Tư pháp. Các báo cáo định kỳ, đột xuất đều được Trung tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác. Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng báo cáo công tác thi hành án dân sự của Chính phủ báo cáo Quốc hội; cung cấp số liệu phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng các đề án, văn bản, thẩm định hồ sơ thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương được thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Tham mưu ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS địa phương năm 2020; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan THADS địa phương.

Trung tâm cũng tích cực theo dõi, đôn đốc các cơ quan thi hành án dân sự địa phương thực hiện đầy đủ, chính xác chế độ báo cáo thống kê, đồng thời thường xuyên bám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành án của từng địa phương, trao đổi thông tin và hướng dẫn các cơ quan thi hành án dân sự địa phương có biện pháp tổ chức thi hành án phù hợp nhằm nâng cao kết quả thi hành án dân sự.
 
 
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự: Trung tâm đã tham mưu Lãnh đạo Tổng cục tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị thuộc Tổng cục, các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS năm 2020. Tiếp tục hỗ trợ người dùng từ các cơ quan THADS trong việc sử dụng phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức THA và báo cáo thống kê THADS, tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm và phối hợp với đơn vị liên quan trong việc tháo gỡ, xử lý các vướng mắc đối với phần mềm; tham mưu triển khai phần mềm Hỗ trợ trực tuyến THADS trong toàn Hệ thống; triển khai thử nghiệm tại một số đơn vị phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án; hướng dẫn các đơn vị thuộc Tổng cục và các Cục THADS địa phương trong thực hiện một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS; phối hợp với Cổng TTĐT Chính phủ có giải pháp tích hợp Quản lý Thi hành án hành chính từ Cổng TTĐT THADS lên Cổng TTĐT Chính phủ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; tham mưu phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Kho bạc nhà nước, Tổng cục Thuế và các tổ chức tín dụng ngân hàng và trung gian thanh toán triển khai đưa dịch vụ thanh toán tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ Công quốc gia; tham mưu đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Các hạng mục công việc hoàn thành đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho các năm tiếp theo.

Công tác quản lý cơ sở dữ liệu: Trung tâm đã tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo bước đầu xây dựng được một số dữ liệu thi hành án dân sự phục vụ quản lý, điều hành của Bộ Tư pháp, của Tổng cục  như dữ liệu điện tử văn bản quy phạm pháp luật về THADS; dữ liệu điện tử văn bản chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, của Lãnh đạo Tổng cục, của các cơ quan trực thuộc Tổng cục về THADS; dữ liệu điện tử về việc THADS trọng điểm; dữ liệu điện tử về bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hànhThi hành án dân sự….
 

Hội nghị đã tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và kiến nghị nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế của Trung tâm trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực và đồng chí Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong năm 2020, đồng thời, đồng chí cũng đề nghị công chức, viên chức của Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương lao động, đổi mới phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả. Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tổng Cục trưởng yêu cầu Trung tâm nghiên cứu phân tích, đánh giá chính xác số liệu thống kê của toàn Hệ thống giúp Lãnh đạo Tổng cục trong công tác chỉ đạo, điều hành; Tập trung tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống, trong đó nghiên cứu, tham mưu nâng cấp phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành và phù hợp với các quy định của pháp luật về THADS hiện hành.
 

Thay mặt Lãnh đạo, công chức, viên chức của Trung tâm, đồng chí Hoàng Thế Anh - Giám đốc Trung tâm nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái và Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực, ý kiến góp ý của công chức,viên chức Trung tâm; trên cơ sở đó hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021 của Trung tâm; đồng thời tiếp tục mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục để Trung tâm tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021./.