Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về phòng chống tham nhũng

01/10/2021
Ngày 01/10/2021, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thứ, các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) và Kế hoạch 18 – KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư trong Bộ, ngành Tư pháp.

Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư pháp có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái cùng các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục THADS và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Tổ công tác phía Nam của Tổng cục THADS và 63 Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về phía khách mời có Đại diện Lãnh đạo Vụ theo dõi xử lý các vụ án (Vụ 1) – Ban Nội chính Trung ương, Đại diện Lãnh đạo Vụ Trung ương IA, Vụ I - Ủy Ban kiểm tra Trung ương.
Tại Hội nghị, Bộ Tư pháp đã quán triệt và triển khai nội dung Chỉ thị 04- CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch 18 – KH/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và thảo luận giải pháp thực hiện hiệu quả.
Hội nghị đã đánh giá tình hình và bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong Hệ thống thi hành án dân sự và Chương trình hành động của Tổng cục THADS về phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong hệ thống thi hành án dân sự.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao sự chủ động của Tổng cục THADS trong tham mưu, đề xuất, lựa chọn nội dung tổ chức Hội nghị này. Đồng thời nhấn mạnh, sự ra đời của Chỉ thị 04 – CT/TW của Ban Bí thư có ý nghĩa quan trọng đối với Bộ, ngành Tư pháp và nhất là Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự trong việc nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Đây là Chỉ thị riêng đầu tiên của Ban Bí thư trung ương đảng về công tác thu hồi tài sản tham nhũng, thể hiện sự quan tâm của Ban Bí thư đối với công tác thu hồi tài sản tham nhũng cũng như công tác thi hành án dân sự. Bộ trưởng nhấn mạnh, bên cạnh các giải pháp triển khai có hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư, Kết luận của Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị 04 của Ban bí thư, Tổng cục cũng cần thực hiện tốt, bài bản, đi vào thực chất công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống thi hành án dân sự.
Để công tác thu hồi tài sản và PCTN, tiêu cực trong hoạt động THADS bảo đảm hiệu quả, thực chất hơn nữa trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan THADS, người đứng đầu đơn vị trong nhận thức và hành động để triển khai kịp thời, hiệu quả Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 18 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt để ưu tiên nguồn lực, tập trung thực hiện; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng và các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị mình.
Thủ trưởng các cơ quan THADS các cấp phải chủ động đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, nhất là chú trọng nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác thu hồi tài sản.
Trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, Bộ trưởng đề nghị Thủ trưởng cơ quan THADS phải trực tiếp chỉ đạo, giám sát, đôn đốc; xây dựng kế hoạch, phương án để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc. Phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu Ban chỉ đạo THADS lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS nói chung, công tác thu hồi tài sản nói riêng, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, cần sự vào cuộc của cấp ủy, sự đồng thuận của các cơ quan liên quan. Thực hiên tốt hơn, kịp thời hơn nữa trong công tác phối hợp với các cơ quan từ công tác xác minh, xử lý tài sản thi hành án đến tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cụ thể trong thu hồi tài sản.
Trong công tác PCTN cần tập trung quán triệt các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN trong toàn Hệ thống THADS, đề cao sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu, tập thể cơ quan THADS. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện pháp luật về THADS và các lĩnh vực liên quan để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn. Chủ động hơn trong truyền thông, tạo sự đồng thuận, sự quan tâm, ủng hộ của hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp đối với công tác THADS nói chung và công tác thu hồi tài sản nói riêng.
Với nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác THADS hiện nay, Bộ trưởng hy vọng hệ thống THADS phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác THADS, đóng góp mạnh mẽ vào kết quả chung, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Bộ, ngành Tư pháp trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.