Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục về kết quả công tác tháng 10 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

15/11/2023Chiều ngày 10/11, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái đã chủ trì cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục về kết quả công tác tháng 10 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; đề xuất khen thưởng thi hành Luật Thi hành án dân sự và tổ chức Hội nghị triển khai công tác 2024 cũng như Hội nghị tổng kết Luật Thi hành án dân sự và Chỉ thị 05-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Thắng Lợi, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục.
Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng và Vụ Nghiệp vụ 1 về các nội dung có liên quan, đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục đã trao đổi, thảo luận, làm rõ nhiều nội dung quan trọng như kết quả công tác và tình hình triển khai Kế hoạch công tác năm của đơn vị, đánh giá cụ thể tiến độ và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của năm 2023; công tác quán triệt, triển khai Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi THAHC năm 2024 và Hội nghị tổng kết thi hành Luật Thi hành án dân sự và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ; công tác xây dựng văn bản, đề án; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống Thi hành án dân sự; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự; công tác chỉ đạo nghiệp vụ; giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài; công tác kiểm tra và chống tham nhũng, tiêu cực trong Thi hành án dân sự; công tác đầu tư công, quản lý Ngân sách nhà nước liên quan đến Thi hành án dân sự, công tác truyền thông; công tác thi đua, khen thưởng…

Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục tổ chức quán triệt Quy định 132-QĐ/TW tại sinh hoạt chi bộ, họp đơn vị và tham mưu triển khai trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; giao Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì tham mưu quán triệt, triển khai Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong phạm vi toàn Hệ thống Thi hành án dân sự. Về kết quả công tác tháng 10 năm 2023, Tổng Cục trưởng cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự do Văn phòng chuẩn bị. Trong tháng 10/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự đã thực hiện hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng như báo cáo Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ xin chủ trương về các tài liệu tổng kết Luật Thi hành án dân sự, định hướng xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) và về kết quả công tác thi hành án năm 2023; tham mưu xây dựng, báo cáo Bộ trưởng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký Báo cáo công tác thi hành án năm 2023 của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; chuẩn bị nội dung phục vụ Bộ trưởng tham dự phiên chất vấn của Quốc hội; tham mưu Lãnh đạo Bộ họp Tổ công tác để chỉ đạo giải quyết các vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Tổng cục Thi hành án dân sự đã tạm giao chỉ tiêu năm 2024 cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương tại Công văn số 3738/TCThi hành án dân sự-NV3 ngày 05/10/2023 về triển khai thực hiện công tác năm 2024; tổ chức họp giao ban Hệ thống Thi hành án dân sự Quý IV năm 2023 (Thông báo kết luận số 500/TB-TCThi hành án dân sự của Tổng Cục trưởng về Kết luận của Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái tại giao ban quý IV năm 2023 Hệ thống Thi hành án dân sự) và các cuộc họp liên ngành cấp Trung ương, họp tập thể Lãnh đạo Tổng cục để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các cơ quan Thi hành án dân sự; tiếp tục hoàn thiện, bổ sung báo cáo và tài liệu phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban kiểm tra Trung ương; tổ chức các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kế toán và Bồi dưỡng nghiệp vụ Thi hành án dân sự và kỹ năng làm việc trong môi trường số trong toàn Hệ thống tại Cần Thơ, Bình Định, Quảng Ninh.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Thi hành án dân sự vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc xây dựng một số văn bản, đề án bị chậm tiến độ nhiều tháng nhưng chưa tích cực tham mưu xử lý dứt điểm; một số nội dung công việc quan trọng đã được chỉ đạo, giao thực hiện nhưng chưa còn chậm tiến độ, chưa đảm bảo về chất lượng; việc xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) là công tác trọng tâm để quản lý ngành và hỗ trợ các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhưng sự tham gia, huy động của các đơn vị thuộc Tổng cục còn chưa đạt yêu cầu; công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Tổng cục chưa đáp ứng tiến độ, chất lượng của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục đề ra. Bên cạnh nguyên nhân khách quan là do khối lượng công việc quá tải, tính chất công việc phức tạp, thời hạn báo cáo gấp, nhiều công việc phát sinh ngoài kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do ý thức trách nhiệm của lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, chưa thực sự sát sao, quyết liệt trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục; một số công chức thuộc Tổng cục còn chưa chủ động, trách nhiệm trong công tác tham mưu, chưa tuân thủ kỷ cương, kỷ luật hành chính; vẫn còn xảy ra tình trạng cá biệt đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ.
Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự trong những tháng cuối năm, Tổng Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, phát huy tinh thần tối đa ý thức trách nhiệm, đặc biệt chú ý công tác phối hợp trong thực thi nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhiệm vụ; nêu gương cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động; chủ động rà soát tổng thể, kiểm tra, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Tổng cục phụ trách chỉ đạo sát sao các mặt công tác của đơn vị; chủ động tham mưu cho các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục phụ trách địa bàn để kiểm soát tình hình các lĩnh vực, các địa bàn; rà soát, bám sát các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm và kế hoạch công tác để chủ động triển khai thực hiện công việc đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn. Đối với các đề án, văn bản đã quá hạn, các đơn vị cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian sớm nhất. Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống Thi hành án dân sự, giao Vụ Nghiệp vụ 3, Trung tâm chủ trì tham mưu báo cáo tập thể Lãnh đạo Tổng cục về việc hoàn thiện Phần mềm thụ lý thi hành án theo yêu cầu của Thứ trưởng phụ trách, khẩn trương phối hợp với Viettel để hoàn thiện Đề án Kiến trúc số của Hệ thống Thi hành án dân sự theo định hướng tại cuộc họp Đảng ủy Tổng cục và phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính tham mưu giải pháp thu nộp án phí, tạm ứng án phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và yêu cầu quản lý ngành.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái cũng đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục được phân công phụ trách các đơn vị, các lĩnh vực, các địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nội dung trên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát tình hình các đơn vị, địa bàn phụ trách để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, không để xảy ra tiêu cực tham nhũng… Tiếp tục đặt trọng tâm, trọng điểm trong việc kiểm soát các địa bàn quan trọng và các địa bàn còn yếu kém.
          Tổng Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 như quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức Hội nghị triển khai công tác 2024 cũng như Hội nghị tổng kết Luật Thi hành án dân sự và Chỉ thị 05-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ; xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; đề xuất khen thưởng thi hành Luật Thi hành án dân sự; hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành các đề án, văn bản trong thời gian sớm nhất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu tăng cường kiểm soát và có giải pháp chủ động, phòng ngừa, hạn chế bồi thường Nhà nước của các vụ việc Thi hành án dân sự và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) phục vụ thẩm định trình Chính phủ.
Phạm Minh Đức – Văn phòng Tổng cục