Chỉ đạo thực hiện giải pháp xử lý tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

08/05/2024
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về việc chỉ đạo quán triệt các giải pháp xử lý tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài theo Công văn số 1036/VPCP-V.I ngày 28/3/2024 của Văn phòng Chính phủ, ngày 08/5/2024 Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành 1705/TCTHADS-GQKNTC về giải pháp xử lý tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài.


Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện giải pháp xử lý tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài. Theo đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về THADS; tăng cường kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan THADS có nhiều vụ việc đông người, trọng tâm kiểm tra là những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; phân tích rõ vụ việc, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp cụ thể để giải quyết tận gốc vấn đề. Phát hiện và xử lý kịp thời đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi trì hoãn, kéo dài, thực hiện không nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên trong công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiêm túc thực hiện kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS. Tiến hành rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn trong quá trình xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS để lắng nghe và vận động, thuyết phục cho công dân hiểu và chấp hành pháp luật, không để xảy ra tình hình phức tạp, kẻ xấu lợi dụng kích động; giải quyết kịp thời, có hiệu quả, đúng quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay khi mới phát sinh từ cơ sở, tránh phát sinh việc công dân khiếu kiện đông người, phức tạp, gây mất an ninh, trật tự tại trụ sở các cơ quan Nhà nước, Đảng, Đoàn thể và nhà riêng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, tăng cường tổ chức đối thoại với đương sự, chú trọng về chất lượng trong tất cả các buổi tiếp công dân; người tiếp công dân phải bám sát các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, tự giác trong công việc, tích cực học tập để nâng cao nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, chủ động trong mọi tình huống.
Đối với công tác thi hành án hành chính, tập trung thực hiện, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS[1]. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện tốt, có hiệu quả các quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.
Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt đến các công chức, đơn vị THADS ở địa phương nghiêm túc thực hiện, báo cáo kịp thời về Tổng cục THADS khi phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.
                                                                                                                        GQKNTC
 
[1] Quyết định số 340/QĐ-BTP ngày 12/3/2024 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2024; Công văn số 1419/BTP-TCTHADS ngày 22/3/2024 của Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo đối với công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.