Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Trần Thị Phương Hoa làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên.

23/05/2024

 
Sáng ngày 22/5/2024, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cùng đoàn công tác của Tổng cục THADS đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên. Tham dự và làm việc với đoàn có đồng chí Đoàn Trọng Ngôn, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh
Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Trọng Ngôn, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã báo cáo kết quả công tác 7 tháng năm 2024 của các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao 7 tháng của năm 2024, Cục THADS tỉnh đã tranh thủ kịp thời sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và toàn diện của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS. Qua đó, kết quả đạt được trên các mặt công tác đều đảm bảo các chỉ tiêu, yêu cầu theo Kế hoạch công tác năm 2024 đã đề ra.
Công tác thi hành án dân sự
* Tổng số việc, tiền phải thi hành là 2.075 việc, tương ứng số tiền trên 320 tỷ đồng. Trong đó: Số có điều kiện thi hành là 1.772 việc, tương ứng số tiền trên 201 tỷ đồng.
* Tổng số việc, tiền đã thi hành xong là 1.373 việc, với số tiền trên  40 tỷ đồng. Đạt tỷ lệ 77,48% về việc và 20,15% về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành. Cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 1229/QĐ-TCTHADS ngày 28/12/2023 của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan THADS năm 2024.


 * Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
- Đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo tại Cục THADS tỉnh Điện Biên không có các loại vụ việc nêu trên.
- Đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế không thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tích cực xác minh, áp dụng các biện pháp thi hành án phù hợp để thu hồi tối đa tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế - tham nhũng cho Nhà nước; tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện, nhằm nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt tỷ lệ cao nhất, nhất là các vụ việc còn tồn đọng. Từ đầu năm công tác đến thời điểm báo cáo, các cơ quan THADS hai cấp đã thụ lý giải quyết đối với 22 việc loại này với số tiền 8.880.500.000 đồng. Kết quả, đã thi hành xong 16 việc với số tiền thu hồi là 7.919.108.000 đồng. Số việc, tiền còn phải thi hành chủ yếu là năm cũ chuyển sang thuộc diện án chưa có điều kiện thi hành theo quy định tại Điều 44a Luật THADS.
* Đối với các vụ việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng có giá trị trên 20 tỷ đồng, có điều kiện, quá 03 năm chưa tổ chức thi hành xong
Đối với các vụ việc nêu trên, các Cơ quan THADS hai cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên chưa thụ lý và tổ chức thi hành những vụ, việc thuộc loại án trên.
Công tác theo dõi thi hành án hành chính
Đến thời điểm báo cáo, tổng số bản án, quyết định có nội dung theo dõi là 03, trong đó kỳ trước chuyển sang là 02 việc, trong kỳ báo cáo là 01 việc. Kết quả: Thi hành xong 0 vụ việc, chưa thi hành xong 03 vụ việc (trong đó 01 việc đã hết thời hạn tự nguyện thi hành án, 02 việc đang trong thời gian tự nguyện thi hành án). Để thi hành các Bản án hành chính trên với chức năng, nhiệm vụ được giao Cục THADS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND thành phố Điện Biên Phủ và các Sở, ngành có liên quan của tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ tham mưu thực hiện thi hành Bản án hành chính.
Công tác kiểm tra, tự kiểm tra:
Cục THADS tỉnh đã ban hành Quyết định số 666/QĐ-CTHADS ngày 29/12/2023 về Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2024. Đến thời điểm báo cáo, Cục THADS tỉnh Điện Biên đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với Chi cục THADS thành phố Điện Biên Phủ và Chi cục THADS huyện Mường Ảng (nội dung kiểm tra: Hồ sơ tổ chức cưỡng chế, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án và các khoản tiền thi hành án tồn chưa xử lý năm 2023); kiểm tra công tác quản lý thu, chi thi hành án tại Cục THADS tỉnh Điện Biên năm 2023. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cục THADS tỉnh đã ban hành 03 kết luận kiểm tra đối với đơn vị được kiểm tra, trong đó yêu cầu đơn vị được kiểm tra chủ động khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, sai sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Cục THADS tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục THADS về công tác tự kiểm tra theo Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Cục THADS tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác đến tất cả các đơn vị trực thuộc. Đến thời điểm báo cáo, 100% các đơn vị đã xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, thực hiện công tác tự kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra về Cục THADS tỉnh theo quy định. Đến nay, Cục THADS tỉnh đã thực hiện xong việc tự kiểm tra, ban hành Kết luận số 183/KL-CTHADS ngày 25/3/2024; báo cáo số 197/BC-CTHADS ngày 28/3/2024 về kết quả tự kiểm tra của Cục THADS tỉnh và báo cáo số 198/BC-CTHADS ngày 29/3/2024 về kết quả tự kiểm tra của Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp tỉnh Điện Biên gửi Tổng cục THADS.
Công tác tổ chức cán bộ
Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức được chú trọng thực hiện, đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác. Cục THADS đã có Tờ trình Tổng cục THADS về việc đề nghị bổ nhiệm lại 01 Chi cục trưởng (hiện đã có QĐ bổ nhiệm lại - Nậm Pồ) và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chi cục trưởng đối với 01 Chi cục trưởng (TP.ĐBP); đề nghị tiếp nhận 01 công chức cấp xã để bố trí làm kế toán tại Chi cục THADS huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
- Trong 7 tháng của năm 2024, Cục THADS tỉnh đã thực hiện nâng lương thường xuyên đối với 13 công chức và nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với 34 công chức. Cử đi học, đào tạo, bồi dưỡng đối với 22 công chức.
- Công tác quy hoạch: Cục đang hoàn tất hồ sơ để trình Tổng cục THADS đề nghị phê duyệt quy hoạch chức danh Lãnh đạo Cục giai đoạn 2021 - 2026 và xây dựng mới giai đoạn 2026 - 2031. Về quy hoạch chức danh Chi cục trưởng: đã thực hiện xong quy trình, thủ tục theo đúng quy định (hoàn thiện các văn bản gửi Ban Thường vụ cấp Huyện trong tỉnh xin ý kiến hiệp y và kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với các nhân sự quy hoạch chức danh Chi cục trưởng). Về quy hoạch chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn và Phó Chi cục trưởng: Đơn vị đã thực hiện xong trình tự thủ tục và ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Lãnh đạo phòng, Phó Chi cục trưởng.
- Công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác: Cục đã Quyết định điều động, luân chuyển 09 công chức (giữa các Chi cục với nhau, giữa các phòng chuyên môn và từ Chi cục lên Cục).
Tính đến thời điểm báo cáo, không có công chức nào trong các cơ quan THADS tỉnh Điện Biên vi phạm đạo đức nghề nghiệp phải bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh đã tiếp 04 lượt công dân đến giải quyết việc liên quan đến đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận 02 đơn tố cáo (tại Cục 01 đơn tố cáo; Chi cục là 01 đơn tố cáo) của công dân. Căn cứ vào quy định của pháp luật và nội dung đơn của công dân, Cục THADS tỉnh và các Chi cục trực thuộc tỉnh đã thụ lý giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết: Cục và Chi cục đã thụ lý, giải quyết xong dứt điểm 02/02 đơn tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trong THADS, cụ thể đã ban hành 02 kết luận nội dung tố cáo.
Sau khi nghe lãnh đạo Cục THADS tỉnh Điện Biên báo cáo và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, ý kiến phát biểu của đồng chí trong Đoàn công tác, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những kết quả thi hành án của toàn thể công chức Thi hành án dân sự hai cấp tỉnh đã đạt được, trong khi Lãnh đạo cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các Chi cục còn thiếu nhưng kết quả về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ đáng được ghi nhận. Đồng chí Phó Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh, Thi hành án dân sự hai cấp tỉnh Điện Biên cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hỗ trợ của chính quyền địa phương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập trung rà soát, phân loại án chính xác, đúng pháp luật, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đối với từng loại vụ việc, đặc biệt là những vụ việc có giá trị lớn, đề xuất giải pháp, nội dung cần phối hợp với đơn vị liên quan như ngân hàng để nâng cao kết quả thi hành án; Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác vận động, phối hợp. Công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật, tăng cương công tác kiểm tra để đạt kết quả tốt hơn. Công tác tổ chức cán bộ cần chú trọng rà soát xây dựng tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chủ động xây dựng nguồn để kiện toàn các chức danh Lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục và các phòng chuyên môn. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Tổng cục THADS trao đổi, thống nhất hướng giải quyết./.

Phan Hương – Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên


Các tin khác