Rà soát khoản thu cho ngân sách Nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng

03/03/2009
Thực hiện Quyết định số 2425/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật thi hành án dân sự, Quyết định số 16/QĐ-THA ngày 06/01/2009 của Cục Thi hành án dân sự về thực hiện Quyết định số 2425/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 nêu trên.


Để chuẩn bị tốt cho việc xét miễn thi hành án đối với những khoản thu cho ngân sách Nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) có thời gian thi hành đã quá 5 năm tính đến ngày 01/7/2009 mà không có điều kiện thi hành theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội về thi hành Luật thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý rà soát các vụ việc có đủ điều kiện nêu trên, tổng hợp theo mẫu gửi kèm.

Kết quả rà soát đề nghị các đồng chí gửi về Văn phòng Cục thi hành án dân sự trước ngày 05/07/2009.

Nội dung: